Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 333/13 - Wyrok NSA z 2014-03-28

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stosownie zaś do art. 61a § 1 k.p.a....
/Po 996/10). Pojęcie strony może być wyprowadzone tylko z konkretnej normy prawnej, która może stanowić podstawę do sformułowania interesu lub obowiązku. Interes prawny...

II SA/Wa 1117/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-08

, że zasadą jest brak możliwości dochodzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego jej interesu prawnego (brak legitymacji procesowej) w postępowaniu administracyjnym...
, nie czyniąc przy tym żadnych rozważań na temat interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, co w konsekwencji doprowadziło do bezpodstawnej odmowy wszczęcia postępowania...

III SA/Gl 915/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-18

z uprawnieniami do kierowania pojazdem;, - w jaki sposób samochód został zabezpieczony., Skarżący swój interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zaświadczenia wywodzi z faktu...
. postanowieniem z dnia [...] r. znak [...] odmówił wydania zaświadczenia o żądanej treści. W ocenie Komendanta nie został wykazany przez skarżącego interes prawny, w oparciu...

III SA/Gl 916/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-18

przekazany osobie, która znajdowała się w pojeździe przy podjęciu czynności kontrolnych., Skarżący swój interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zaświadczenia wywodzi z faktu...
. postanowieniem z dnia [...] r. znak [...] odmówił wydania zaświadczenia o żądanej treści. W ocenie Komendanta nie został wykazany przez skarżącego interes prawny, w oparciu...

II SA/Wa 260/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-18

emerytury. Wezwano też do wskazania interesu prawnego w uzyskaniu żądanego zaświadczenia., W dniu [...] sierpnia 2018 r. do Komendy Wojewódzkiej Policji w B. wpłynęło...
r., na podstawie art. 64 § 2 k.p.a., organ wezwał A. L. do uzupełnienia braków formalnych poprzez wskazanie interesu prawnego w uzyskaniu żądanego zaświadczenia...

III AZP 26/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-02-06

uwzględnione przy wydawaniu decyzji., Skład zwykły Sądu Najwyższego podniósł także, iż przymiot strony w postępowaniu administracyjnym przysługuje temu, czyjego interesu prawnego...
o powołaniu notariusza, jeżeli zważy się, że interes prawny musi być zawsze jednostkowy, realny, konkretny i sprawdzalny. Czy wzgląd na nasycenie lokalnego rynku pracy...

II SA/Wa 1263/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

, iż wnioskodawczyni posiada interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności ww. decyzji z dnia [...] października 2000 r. nadającej stopień awansu zawodowego nauczycielowi B. D...
§ 1 k.p.a., postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Stroną - w myśl art. 28 k.p.a. - jest każdy, czyjego interesu prawnego...

I OSK 2203/15 - Wyrok NSA z 2015-12-10

'u.s.g.'). Zgodnie zaś z tym przepisem, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie...
sfery administracji publicznej, po drugie akt musi nie tylko dotyczyć interesu prawnego, ale również naruszać interes prawny lub uprawnienie skarżącego i po trzecie skarga...

II SA/Wa 1952/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-03

o wskazanie interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu dokonanych przelewów. W odpowiedzi wnioskodawca pismem z dnia 9 maja 2013 r. poinformował, że szczegółowy wykaz...
ponieważ [...]. SG K. F. nie wykazał w nim, jak również w piśmie z dnia 9 maja 2013 r. interesu prawnego, który wymagałby urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego...

I OSK 3166/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

, że policjant nie posiada interesu prawnego do wystąpienia z żądaniem wydania zaświadczenia potwierdzającego pełnienie służby w warunkach uzasadniających podwyższenie...
nie ma interesu prawnego do żądania wydania przedmiotowego zaświadczenia, o czym świadczy m.in. fakt, iż Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach w dniu 30 września 2009 r. wydał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100