Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I GSK 2100/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

jej nieważności i zasądzenia kosztów postępowania, według norm przepisanych., Uzasadniając istnienie po swojej stronie interesu prawnego we wniesieniu skargi skarżąca...
, że zaskarżona uchwała oddziałuje na nią bezpośrednio i indywidualnie, wobec czego ma ona interes prawny w jej zaskarżeniu., Prezydent Miasta Rzeszowa, reprezentujący Radę Miasta...

III SA/Lu 55/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-05-13

pełnomocnika strony skarżącej do wykazania interesu prawnego do zaskarżenia wskazanej wyżej uchwały, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono w dniu...
ustawodawca przyznał uprawnienie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego dwóm kategoriom podmiotów, to jest: każdemu kto ma w tym interes prawny oraz w sprawach...

II SA/Wr 244/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-02-17

- jednocześnie negatywnie wpływa na sferę prawno-materialną skarżącego, pozbawiając go pewnych uprawnień lub uniemożliwiając ich realizację. Naruszenie interesu prawnego skarżącego...
o gospodarce nieruchomości wykluczano zarzut nielegalności kwestionowanego zarządzenia. Końcowo organ podniósł i uzasadniał niewykazanie przez skarżącą interesu prawnego...

III SA/Kr 435/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-03

. nr XXI/231/11 narusza jego interes prawny lub uprawnienie w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi., Odpowiadając...
na wezwanie Sądu o wykazanie, że zaskarżona uchwała narusza jego interes prawny lub uprawnienie, skarżący w piśmie z dnia 19 czerwca 2018 r. wskazał, że uchwała narusza...

I SA/Rz 756/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-16

normatywnych, czego zakazuje rozporządzenie., Uzasadniając istnienie po swojej stronie interesu prawnego we wniesieniu skargi skarżąca zaznaczyła, że Prezydent Miasta, wydając...
interes prawny w jej zaskarżeniu., Do wniesionej skargi skarżąca dołączyła oprócz kopii wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz dowodu jego doręczenia także, jako dowód...

II GSK 1399/12 - Wyrok NSA z 2013-12-17

wskazano na interes prawny skarżącego w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały związany z działalnością organizacji związkowej określaną w art. 6 i 4 ustawy z dnia 23 maja 1991...
r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm. ), dalej: 'u.z.z.'. Podniesiono, że interes prawny w zaskarżeniu uchwały wynika również z treści §...

III SA/Wr 217/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-18

. Wskazało, że powyższą uchwałę podjęto bez konsultacji oraz bez zasięgnięcia opinii podmiotu, którego interesu prawnego (w aspekcie ekonomicznym) przedmiotowa uchwała dotyczy...
we Wrocławiu, zarzucając naruszenie interesu prawnego Zrzeszenia Transportu Prywatnego organizacji samorządu zawodowego i taksówkarzy zrzeszonych w ZTP poprzez zlikwidowanie...

III SA/Lu 82/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-15

wniósł o oddalenie lub odrzucenie skargi z uwagi na fakt, że J. W. nie ma interesu prawnego, który mógłby zostać przedmiotową uchwałą naruszony., Wojewódzki Sąd...
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą...

V SA/Wa 1999/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-17

między przychodami, a wydatkami zostanie sfinansowania z dochodów własnych miasta, tj. z podatków mieszkańców. Dla uzasadnienia naruszenia interesu prawnego skarżący...
infrastruktury technicznej miasta (chodników i ulic), do którego jest zobowiązane., W odpowiedzi na skargę wniesiono o odrzucenie skargi z uwagi na brak interesu prawnego...

III SA/Kr 889/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-09-30

odprowadzanie ścieków w okresie od 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., Skarżący podnieśli, że upatrują naruszenia swojego interesu prawnego w tym, że będąc...
administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325; zwanej dalej 'p.p.s.a.') uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik...
1   Następne >   +2   +5   +10   41