Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 4286/18 - Postanowienie NSA z 2019-11-06

Miasta Lublina., W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że z art. 101 ust. 1 u.s.g. wynika, iż każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą...
lub zarządzenie do sądu administracyjnego., Z powyższego unormowania wyraźnie wynika, że legitymację do zaskarżenia uchwały rady gminy ma każdy, czyj interes prawny...

II SA/Bd 1234/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-05-25

Uchwały., Skarżący skargę wnieśli na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. wskazując, że ich legitymacja czynna polega na naruszeniu interesu prawnego. Podali, że § 5 zaskarżonej...
uchwały narusza ich indywidualny interes prawny polegający na możliwości nabycia lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Miasta B. Ponadto podali...

II SA/Wa 90/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-18

Miasta W., w oparciu o art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i art. 2 ustawy o ustroju [...] W., do usunięcia naruszenia ich interesu prawnego, które to naruszenie...
[...] W. (dalej zwana: 'uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali')., Pełnomocnik wskazał, że interes prawny wymienionych osób polega na możliwości wynajmu lokalu komunalnego...

III SA/Kr 474/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-05

wskazała, że posiada legitymację czynną w niniejszym postępowaniu, gdyż jej interes prawny został naruszony poprzez wykonanie zaskarżonej uchwały, tj. poprzez nabycie...
, co niewątpliwie narusza interes prawny tej ostatniej. Jednocześnie Miasto Limanowa tworzy mieszkaniowy zasób gminy na terenie innej gminy, co jest niezgodne z prawem...

III SA/Łd 540/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-11-05

powołano reprezentujące ich stowarzyszenie., Wskazano, że w granicach interesu prawnego skarżących pozostają następujące regulacje zaskarżonej uchwały:, 1) § 7 zaskarżonej...
interesu prawnego strony skarżącej, która ma jedynie interes faktyczny wykupu mieszkań od Miasta jest pozbawiony podstaw. Przedmiotem skargi nie jest roszczenie o wykup...

IV SA/Po 135/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-29

podniósł, iż skarżący jest jedynie najemcą lokalu mieszkalnego., Na rozprawie w dniu 22 września 2016 r. pełnomocnik skarżącego oświadczył, iż interes prawny A. S. wywodzi...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 - dalej Ppsa)sąd odrzuca skargę, jeżeli interes prawny...

III SA/Kr 857/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-28

, że zaskarżona uchwała Rady Miasta naruszyła jej interes prawny w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w terminie 7 dni pod rygorem...
. zm., zwanej dalej p.p.s.a.) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka...

III SA/Kr 977/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-27

r. o samorządzie gminnym, a jeśli tak, to o wykazanie, że zaskarżona uchwała naruszyła jej interes prawny w rozumieniu art. 101 ust. 1 w/w ustawy, czy też wniosła...
tej skargi oraz wykazanie, że zaskarżona uchwała naruszyła interes prawny tych mieszkańców - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone stronie...

OSK 1563/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-04

ono źródło naruszenia interesu prawnego jego osoby, jako mieszkańca i podatnika Gminy K. W wezwaniu tym zarzucił naruszenie art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, art. 24 ust. 1...
, że zarządzenie to narusza jego interes prawny poprzez legalizację niegospodarnego wydatkowania środków wspólnoty gminnej., Prezydent Miasta K. w odpowiedzi na to wezwanie...

I OSK 696/11 - Wyrok NSA z 2011-12-09

, bowiem nie dopatrzył się uzasadnionego interesu prawnego w zakresie złożonego przez nich wniosku., Na skutek zaskarżenia tego rozstrzygnięcia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
Chełmiński wezwał I. i W. P. do uzupełnienia wniosku poprzez udowodnienie interesu prawnego oraz przedstawienie tytułu prawnego do lokalu nr 1., Odpowiadając na powyższe wezwanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100