Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

II SA 74/96 - Wyrok NSA z 1996-06-03

1. Interes prawny podmiotu wnoszącego skargę do sądu /art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm...
koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych, ze względu na brak własnego interesu prawnego w sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 27 ust. 1...

SA/Kr 2329/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-05-14

skargi do organu gminy o usunięcie naruszenia jej interesu prawnego lub uprawnienia, o jakim mowa w art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U....
nr 16 poz. 95 ze zm./., 2. O przynależności danego pisma do kategorii protestów albo zarzutów decyduje jedynie to, czy został naruszony interes prawny lub uprawnienie...

SA/Wr 1452/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-10-04

przesądza zarazem o braku jego interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały rady gminy do sądu administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5...
marca 1995 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego mieszkańców miasta, polegającego na ograniczeniu ich udziału w rozstrzyganiu spraw wspólnoty gminnej., W odpowiedzi...

SA/Wr 601/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-05-25

ustawy/. Stosownie natomiast do art. 101 tej ustawy 'każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu...
, który ma interes prawny lub uprawnienie /osoby fizyczne i osoby prawne/ naruszone zaskarżoną uchwałą., Źródłem 'interesu prawnego' lub 'uprawnienia' jest zawsze norma...

II SA 924-931/96 - Wyrok NSA z 1996-11-14

Statut gminy należy do kategorii przepisów gminnych i może być zaskarżony do sądu administracyjnego przez każdy podmiot, który ma w tym interes prawny /art. 33 ust. 2...
. Po bezskutecznym wezwaniu Rady Gminy W.-B. do usunięcia naruszenia interesu prawnego, Andrzej P., Bogdan Sz., Tomasz K., Bogumił B., Stanisław M., Maria M., Halina T...

SA/Wr 2332/94 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1995-01-05

1. Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, spowodowanego uchwałą zgromadzenia związku gmin, skierowane do jednej z rad gmin, które utworzyły...
. Warunkowi wezwania organu gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia nie odpowiada skierowanie do wojewody jako organu nadzoru żądania kontroli legalności...

OPS 2/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-06-10

samorządu, a nie ma wprost na celu np. usunięcia naruszenia konkretnego uprawnienia czy też skonkretyzowanego interesu prawnego jednostki'., Przyjęcie - ujmując...
do art. 33 ust. 2 ustawy są: każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...

SA/Wr 529/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-05-13

nadzorcze wojewody przez jakikolwiek podmiot inny niż gmina lub związek komunalny nawet wówczas, gdy rozstrzygnięcie to narusza interes prawny lub uprawnienie tego podmiotu...
do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem. Jednakże do złożenia takiej skargi uprawniona jest gmina lub związek komunalny, których interes prawny...

IV SA 802/95 - Postanowienie NSA z 1997-01-24

o NSA, uprawniony do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. Pomijając uprawnienie do wniesienia skargi prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacji...

IV SA 2229/96 - Wyrok NSA z 1997-04-07

lokalizacji autostrady 'wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich' oznacza uwzględnienie interesu prawnego takiej osoby, zgodnego z treścią normy materialnoprawnej...
' odnosi się w konkretnej sprawie tylko do interesu prawnego, czy także do interesu faktycznego., Użyty w art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 października 1994 r...
1   Następne >   +2   +5   8