Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 1975/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-19

lub interesu prawnego, którego postanowienia uchwały Nr [...] Rady Miasta [...] z dnia [...] sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Społecznego Komitetu Budowy...
- w ocenie Rady Miasta [...] - nie wykazanie, że interes prawny lub uprawnienie skarżącego zostało naruszone postanowieniami Uchwały. Z treści art. 101 ust. 1 usg wynika...

III OSK 2609/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-18

i wyznania., W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej odrzucenie z uwagi na brak po stronie skarżącego Stowarzyszenia naruszonego interesu prawnego uprawniającego...
naruszony przez rozstrzygnięcie organu gminy interes prawny, zatem nie ma możliwości zaskarżenia uchwały gminy przez każdy podmiot, który daną uchwałę uznaje za wydaną...

II SA/Op 360/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-09

o który wystosował wezwanie, w żaden sposób nie wykazał naruszenia uchwałą swego interesu prawnego lub uprawnienia. W ocenie Gminy, o naruszeniu takim nie mogły stanowić...
jego własną 'prawnie zagwarantowaną' sytuacją, a zaskarżoną uchwałą, polegającego na naruszeniu przez uchwałę jego interesu prawnego lub uprawnienia, jako indywidualnego podmiotu...

II SA/Op 362/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-09

. Jednocześnie, stosownie do art. 101 ust. 1 u.s.g., w oparciu o który wystosował wezwanie, w żaden sposób nie wykazał naruszenia uchwałą swego interesu prawnego...
jego interesu prawnego lub uprawnienia, jako indywidualnego podmiotu lub członka wspólnoty samorządowej, czego w ocenie Gminy skarżący nie wykazał., Ustosunkowując...

II SA/Op 363/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-09

nastąpić. Jednocześnie, stosownie do art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, skarżący w żaden sposób nie wykazał naruszenia uchwałą jego interesu prawnego...
na naruszeniu przez uchwałę jego interesu prawnego lub uprawnienia, jako indywidualnego podmiotu lub członka wspólnoty samorządowej, czego w ocenie Gminy skarżący nie wykazał...

II SA/Op 359/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-09

sposób nie wykazał naruszenia uchwałą jego interesu prawnego lub uprawnienia. W ocenie Gminy, o naruszeniu takim nie mogły stanowić domniemane i powołane przez skarżącego uchybienia...
' sytuacją, a zaskarżoną uchwałą, polegającego na naruszeniu przez uchwałę jego interesu prawnego lub uprawnienia, jako indywidualnego podmiotu lub członka wspólnoty...

IV SA/Wr 578/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-08-05

legitymacji procesowej, gdyż nie wykazało naruszenia przez uchwałę interesu prawnego lub uprawnienia. Przepis art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie daje podstaw...
a własną indywidualną sytuacją prawną i ograniczenia, pozbawienia lub nałożenia zaskarżonym aktem konkretnych uprawnień lub obowiązków. Podstawą interesu prawnego...

II SA/Bk 168/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-12-22

sprawie, która dotyczy jego osoby, a czynny udział w głosowaniu dotyczącym interesu prawnego poszczególnych radnych jest naruszeniem wskazanego przepisu. Uzasadniając...
2010r. II OSK 1865/09. Końcowo skarżący wyjaśnili, że posiadają interes prawny, gdyż kandydowali na stanowisko przewodniczących poszczególnych Komisji, a w związku...

IV SA/Po 203/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-21

i poinformowanie jej o tym adresie. Wskazała, że ma w uzyskaniu tego adresu interes prawny, gdyż chce dochodzić od Wspólnoty stosowanego odszkodowania oraz zadośćuczynienia...
z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania'. Art. 28 Kodeksu stanowi natomiast: 'Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego...

II SA/Bk 167/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-12-22

interesu prawnego poszczególnych radnych jest naruszeniem wskazanego przepisu. Uzasadniając powyższe stanowisko powołano wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25...
się na wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2010r. II OSK 1865/09., Końcowo skarżący wyjaśnili, że posiadają interes prawny, gdyż kandydowali na poszczególne funkcje w Radzie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100