Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Rz 719/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-12-14

kosztów postępowania., Uzasadniając interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały skarżący wskazał, że zaskarżona uchwała podjęta została wadliwie...
., dalej jako: 'p.p.s.a.'), sąd odrzuca skargę, jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a....

II GSK 22/09 - Wyrok NSA z 2009-09-08

z W. - utracił interes prawny w uzyskaniu zamówienia, a co za tym idzie również interes prawny definiujący jego byt jako strony w postępowaniu administracyjnym...
publiczne Spółka 'C.' S.A. utraciła interes prawny, w rozumieniu art. 28 k.p.a., Sąd wskazał, że spółka C. S.A. wnosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy toczącej się w trybie art...

II GSK 135/05 - Wyrok NSA z 2005-10-12

w postępowaniu toczącym się przez Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, ponieważ jej interes prawny nie podlega konkretyzacji w tym postępowaniu administracyjnym., W kolejnym...
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonym obecnie od decyzji z dnia [...] grudnia 2003 r., wnioskodawca podniósł, że jego interes prawny wynika wprost z art. 51 ust. 1...

I SA/Gd 101/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-02-12

Rada Miasta wniosła o jej odrzucenie, alternatywnie o jej oddalenie. W ocenie organu skarżąca nie wykazała, że zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny lub uprawnienie...
naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, albowiem zgodnie z art. 58 § 1 pkt 5a p.p.s.a. sąd skargę odrzuca jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę...

V SA/Wa 1006/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-21

', stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały., Sąd uznał, że Skarżący wykazał swój interes prawny w zaskarżeniu ww. uchwały. Wskazał, że konieczną przesłanką korzystania...
z prawa do sądu w trybie art. 101 u.s.g. jest naruszenie indywidualnego interesu prawnego. W ocenie Sądu Wójt, działający jako osoba fizyczna ma interes prawny w sprawie...

II GSK 144/07 - Wyrok NSA z 2007-11-13

. GCZM 'Z.' stwierdziła, że w związku z powyższym organ restrukturyzacyjny winien umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne., GCZM 'Z.' wskazała, że ma interes prawny...
. 1071 ze zm., zwanej dalej k.p.a.), stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...

III SA/Wa 533/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-01

w prawie materialnym, której istnienie jest badane dopiero w toku postępowania. Spółka wskazała również, że ma interes prawny i faktyczny w udziale w postępowaniu. Podniosła...
przedmiotem postępowania. Jeżeli bowiem akt nie wywiera bezpośredniego wpływu na sferę sytuacji prawnej danego podmiotu, to nie można mówić o interesie prawnym strony...

I SA/Ol 610/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-03

. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok oraz nr XXX/14/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 rok naruszają jego interes prawny...
, iż każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym...

I SA/Bd 45/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-16

oraz procesowego, co spowodowało nieważność podjętych czynności prawnych, jak również samego aktu wydanego za pomocą wadliwych działań., W przedmiocie wykazania interesu...
., W ocenie organu Związek Zawodowy Pracowników MCK nie ma, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, interesu prawnego w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały...

II GSK 306/09 - Wyrok NSA z 2010-01-13

, że niezachowanie przez Przewodniczącego Rady Miasta Z. ustaleń zawartych we wskazanym przepisie Statutu jest naruszeniem jego interesu prawnego, o którym mowa w art. 101...
, że skarga złożona na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. wymaga wykazania, iż kwestionowana uchwała narusza interes prawny lub uprawnienie skarżącego. W ocenie WSA, skarżący...
1   Następne >   +2   +5   +10   100