Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

II FSK 754/11 - Postanowienie NSA z 2013-05-07

jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Zgodnie zaś z art. 33 § 2 p.p.s.a., udział w charakterze uczestnika w postępowaniu przed sądem...
administracyjnym może zgłosić osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego...

I SA/Wr 1243/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-05

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi...

I SA/Gd 1443/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-11-09

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.), dalej: 'p.p.s.a.', uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny., Skarga...
administracyjnego dwóm kategoriom podmiotów: 1) każdemu, kto ma w tym interes prawny, oraz 2) w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób prokuratorowi...

III SA/Wa 2595/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-30

), dalej: 'p.p.s.a.', uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny., Skarga wniesiona do sądu - zanim zostanie poddana merytorycznej kontroli...
) każdemu, kto ma w tym interes prawny, oraz 2) w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz organizacji...

II FSK 3146/16 - Postanowienie NSA z 2018-07-30

może zgłosić osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Jak przyjmuje się w orzecznictwie...
sądów administracyjnych, zasadniczą przesłanką dopuszczenia konkretnej osoby do postępowania sądowego jest ustalenie, czy posiada ona interes prawny, na który mogłoby...

I SA/Bd 759/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-12-19

2016r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług wydaną na wniosek D. Z., [...] sądowego przy Sądzie Rejonowym w T.. Skarżąca uzasadniając swój interes prawny...
), co również samo w sobie świadczy o istnieniu interesu prawnego Spółki w zaskarżeniu przedmiotowej interpretacji., W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej odrzucenie...

II FSK 542/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-10

, jeżeli ma w tym interes prawny (art. 50 p.p.s.a.), który należy rozumieć, jako uprawnienie do kontroli sądowej aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a p.p.s.a., o ile gmina...
, o którym mowa w powołanych wyżej przepisach., Przesłanką wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest posiadanie przez podmiot inicjujący postępowanie interesu prawnego...

I SA/Bk 728/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-10-07

organu, jakoby nie mieli interesu prawnego w przedmiotowej sprawie. Wskazali, że Z. Spółdzielnia Mieszkaniowa na ich wniosek wystąpiła do Burmistrza Z. o wydanie...
w postępowaniu administracyjnym., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:, Skarga, jako złożona przez osoby nie mające interesu prawnego...

I SA/Gd 1425/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-13

, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., Interes prawny to taki, który jest chroniony...
zagrożenia. Aby interes prawny mógł być zaspokojony, musi być on interesem osobistym, własnym, indywidualnym, znajdującym swoją podstawę w konkretnym przepisie prawa...

I SA/Ol 641/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-09-26

. 270 ze zm.), dalej jako 'p.p.s.a.', uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw...
Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...
1   Następne >   +2   +5   +10   100