Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 33/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-13

konsekwencji w zakresie uprawnienia lub obowiązku jednostki mającej interes prawny w sprawie. Rażące naruszenie prawa, będące wynikiem naruszenia przepisu prawa...
do jego zakwalifikowania., Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wyprowadzenie interesu prawnego z art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy wymaga powiązania tego przepisu z art. 136...

I SA/Wa 948/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-05

i wyznania i zasad rejestracji kościołów, a nie interesu prawnego skarżącego w świetle art. 18 ustawy o wolności sumienia i art. 7 ustawy o stosunku Państwa do gmin...
do postępowania, a zatem prawo do obrony interesu prawnego w drodze prawa, a nie poza formami przewidzianymi w prawie. To prawo do postępowania przyznaje jednostce art. 6...

I SA/Wa 2048/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-24

art. 28 kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
lub obowiązek. Tylko przepisy prawa materialnego, stanowiąc podstawę interesu prawnego, stwarzają określonemu podmiotowi legitymację procesową strony, który to podmiot, zgłaszając...

I SA/Wa 1250/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-27

. Zdaniem Ministra wnioskodawca nie wykazał więc swojego interesu prawnego, o którym mowa w art. 217 § 2 pkt 2 Kpa. W przypadku przewidzianym w art. 217 § 2 pkt 2 Kpa...
lub stan prawny musi wykazać swój interes prawny, aby takie potwierdzenie otrzymać'., Pismem z dnia 19 maja 2015 r. wnioskodawca zwrócił się do Ministra Administracji...

II OSK 1909/09 - Wyrok NSA z 2010-04-16

z dnia [...] października 2006 r. ze względu na własny interes prawny tego Kościoła., Sąd podniósł, że po rozpoznaniu wniosku Kościoła P. w R.P. z dnia 29 grudnia 2007 r...
nie jest stroną postępowania w tej sprawie. Organ wskazał, że nie jest możliwe wywiedzenie interesu prawnego wnioskodawcy z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r...

I SA/Wa 400/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-12

w niniejszym postępowaniu żadnego własnego interesu prawnego, ani też nie powstała sytuacja, w której interes prawny jakiegokolwiek podmiotu zostałby naruszony...
na własny interes prawny tego Kościoła., Wobec powyższego należy na wstępie zauważyć, że rozpoznając wniosek Kościoła [...] w [...] z dnia 29 grudnia 2007 r. Minister Spraw...

II OSK 270/18 - Wyrok NSA z 2019-12-10

postępowania administracyjnego z powodu braku interesu prawnego w tym postępowaniu., Sąd zauważył, że ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż Minister Spraw...
[...] od wyroku WSA w Warszawie z dnia 5 grudnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 948/08, przesądził, że Związek ma interes prawny w postępowaniu nieważnościowym dotyczącym...

I SA/Wa 1451/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-21

[...] w K. podniosła też, iż posiada interes prawny w niniejszej sprawie - który wywodzi z ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych...
., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Gmina wskazała, iż posiada legitymację czynną do żądania stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji oraz interes prawny...

I SA/Wa 551/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-22

dopuszczenie go przez organ do udziału w postępowaniu, ale okoliczność, czy istnieje przepis prawa materialnego pozwalający zakwalifikować interes danej osoby jako interes prawny...
materialnego wskazującym na interes prawny Diecezji [...] w sprawie zakończonej decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] kwietnia 2009 r. Natomiast art. 23...

I SA/Wa 85/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-08

nie posiada interesu prawnego w niniejszym postępowaniu, gdyż nie ma wynikającego z obowiązującego prawa bezpośredniego wpływu na tworzenie i działalność...
. 50 § 1 kpa, poprzez błędne przyjęcie, że Skarżący nie ma interesu prawnego w występowaniu w przedmiotowej sprawie, choć jego interes prawny w analogicznej sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   17