Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 2612/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

zobowiązania podatkowego, określonego decyzją z [...] września 2015r. wydaną na rzecz V. sp. z o.o., nie miał własnego bezpośredniego interesu prawnego w sposobie...
O.p. wprost przewiduje, że stroną w postępowaniu podatkowym jest między innymi osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117c O.p., która z uwagi na swój interes prawny...

III SA/Wa 2613/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

, określonego decyzją z [...] grudnia 2015r. wydaną na rzecz V. sp. z o.o., nie miał własnego bezpośredniego interesu prawnego w sposobie rozstrzygnięcia sprawy...
przewiduje, że stroną w postępowaniu podatkowym jest między innymi osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117c O.p., która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu...

II FSK 376/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-19

, na którego zostały nałożone obowiązki wynikające z przedmiotowej uchwały, ma on interes prawny w jej zaskarżeniu. Skarżący wskazał, że zawarte postanowienia dotyczące...
w kwocie 9,00 złotych narusza interes prawny skarżącego polegający na prawie do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości biorącej pod uwagę...

II FSK 1854/08 - Wyrok NSA z 2010-03-17

. na rzecz byłej małżonki wnioskodawcy p. K. P. W uzasadnieniu wnioskodawca wyjaśnił, że ma interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia, gdyż w sprawie sądowej o podział majątku...
zaświadczenia o żądanej treści, co oznacza, że wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego w jego uzyskaniu. Dyrektor Izby Skarbowej w K. po rozpatrzeniu zażalenia...

I SA/Sz 941/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-26

mu realizacji jego uprawnienia lub interesu prawnego, tj. nie wykazał naruszenia przez uchwałę interesu prawnego., Pismem z dnia 30 października 2014 r. organ wypowiedział...
się w zakresie naruszenia przez uchwałę interesu prawnego Skarżącego. W treści pisma organ wskazał, że Skarżący jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr [...] położonego...

I SA/Gd 753/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-10-05

z 2020 r., poz. 1325 ze zm., zwanej dalej' 'O.p.'), jest brak interesu prawnego ubiegającego się o wydanie zaświadczenia., W zażaleniu na to postanowienie M. P. wniósł...
się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny...

I SA/Ol 198/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-05

, że wydanie wnioskowanego dokumentu narusza interes prawny pozostałych spadkobierców. Następnie na podstawie art. 306c O.p. odmówił wydania wnioskowanego zaświadczenia...
ubiegać się może jedynie ten, kto ma interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., Następnie Organ odwoławczy wywiódł, że o istnieniu...

I SA/Wr 338/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-18

się interesem prawnym, aby mieć legitymację czynną, to jest być uprawnionym do wniesienia skargi. Interes ten ma charakter materialnoprawny i oznacza wskazanie przepisu prawa...
materialnego, z którego dany podmiot może wywieść prawa lub obowiązki. Skarżący w oczywiście błędny sposób uznał, że decyzja z dnia [...] dotyczyła jego interesu prawnego...

I SA/Wr 339/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-18

się interesem prawnym, aby mieć legitymację czynną, to jest być uprawnionym do wniesienia skargi. Interes ten ma charakter materialnoprawny i oznacza wskazanie przepisu prawa...
materialnego, z którego dany podmiot może wywieść prawa lub obowiązki. Skarżący w oczywiście błędny sposób uznał, że decyzja z dnia [...] dotyczyła jego interesu prawnego...

III SA/Wa 559/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

. postępowaniu podatkowym, gdyż stroną taką jest osoba trzecia, której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy, w tym w szczególności oskarżony o posłużenie...
się nierzetelnymi fakturami VAT zakupu wnioskodawca (jako były członek zarządu M. sp. z o.o.) mający interes prawny w jego uniewinnieniu z zarzutów z art. 56 i 62 k.k.s....
1   Następne >   +2   +5   +10   100