Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 1819/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-08

do wniesienia skargi została uregulowana w art. 50 p.p.s.a. Na gruncie art. 50 § 1 p.p.s.a. ukształtował się pogląd, że sformułowanie 'każdy, kto ma w tym interes prawny...
' nie ogranicza kręgu podmiotów uprawnionych, Z powyższego wynika wprost zależność legitymacji do wniesienia skargi od posiadania interesu prawnego, który w postępowaniu...

VI SA/Wa 1818/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-08

do wniesienia skargi została uregulowana w art. 50 p.p.s.a. Na gruncie art. 50 § 1 p.p.s.a. ukształtował się pogląd, że sformułowanie 'każdy, kto ma w tym interes prawny...
' nie ogranicza kręgu podmiotów uprawnionych, Z powyższego wynika wprost zależność legitymacji do wniesienia skargi od posiadania interesu prawnego, który w postępowaniu...

II GSK 1163/12 - Wyrok NSA z 2013-03-06

1.Świadczeniodawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku uwzględnienia przez Prezesa NFZ odwołania - na podstawie art. 154 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia...
, że w kręgu podmiotów, którym przysługują środki odwoławcze, ustawodawca umieścił świadczeniodawców posiadających interes prawny, swoisty o tyle, że musi dojść do jego uszczerbku...

VI SA/Wa 1344/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-25

nie wskazała swojego interesu prawnego co statuowałoby ją jako stronę postępowania. Postępowanie odwoławcze zainicjowane odwołaniem wniesionym przez podmiot nie będący stroną...
o uchylenie zaskarżonej decyzji i zasądzenie kosztów postępowania., Podniosła zarzut naruszenia interesu prawnego skarżącej poprzez nieuzasadnioną odmowę udzielenia ochrony...

II GSK 301/12 - Wyrok NSA z 2013-05-23

skargi podniosła, że jako płatnik składek posiada interes prawny do uczestnictwa w niniejszym postępowaniu., Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. uwzględniając skargę Spółki...
wskazał, że zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Wymaga zatem ustalenia, czy omawiane postępowanie...

II GSK 583/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-09

skarżącego - H. K., a także składając pełnomocnictwo udzielone przez wdowę., Pełnomocnik wskazywał na interes prawny żony skarżącego w dochodzeniu odszkodowania od Skarbu Państwa...
, ani szczególnym., Roszczenie odszkodowawcze wynikające z art. 417 w zw. z art. 4171 § 2 Kc nie uzasadnia interesu prawnego H. K., o którym mowa w art. 161 § 1 pkt 2 ppsa. Sąd...

VI SA/Wa 2259/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-06

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma interes prawny., Z powyższego wynika wprost zależność legitymacji do wniesienia skargi, od posiadania interesu prawnego...
wywieść należy, że, w kręgu podmiotów, którym przysługują środki odwoławcze, ustawodawca umieścił świadczeniodawców posiadających interes prawny, swoisty o tyle...

II GZ 111/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-07

, jednak postępowanie sądowe toczące się na skutek skargi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Z. W. (dalej: SPZOZ w Z. W.) dotyczy jego interesu prawnego...
. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.). Wskazał, że o tym, czy wnioskodawca ubiegający się o udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym posiada interes prawny...

VI SA/Wa 1869/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-02

. z dnia 18 grudnia 2018 r., poinformował świadczeniobiorczynię, iż zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego powinien być konkretny przepis prawa materialnego...

II GSK 949/10 - Wyrok NSA z 2011-09-27

, że zaskarżona decyzja dotyczyła stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego przez Z. P. W związku z tym E. K. nie miał interesu prawnego w zaskarżeniu...
jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Zatem w ocenie Sądu wymaga ustalenia, czy omawiane postępowanie administracyjne dotyczyło interesu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100