Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA 2109/99 - Wyrok NSA z 2000-09-27

Samo błędne skierowanie decyzji do osoby nie będącej stroną postępowania administracyjnego, a co więcej, nie mającej żadnego interesu prawnego w rozstrzygnięciu sprawy...
i której to rozstrzygnięcie w ogóle nie dotyczy - nie może mieć interesu prawnego do wniesienia skargi do NSA /art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym...

III SA 1876/99 - Wyrok NSA z 2000-04-14

1. Stwierdzenie interesu prawnego sprowadza się do ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa administracyjnego materialnego...
materialnoprawnej. Jeżeli natomiast akt stosowania danej normy prawnej nie wywiera bezpośredniego wpływu na sferę sytuacji prawnej danego podmiotu, to nie można mówić o interesie...

II SA/Po 1147/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-05-09

Osoba fizyczna nie dotknięta uciążliwościami na skutek realizacji inwestycji nie ma interesu prawnego w rozumieniu art. 28 Kpa w żądaniu podjęcia przez organ...
administracji decyzji zmierzającej do ochrony jej interesu prawnego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2000 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury...

II SA/Ka 1282/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-01

niemniej jednak nie ma interesu prawnego, ani obowiązku w związku z zaistniałą samowolą, a tym samym nie może być uznany jako strona w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania...
, a właśnie w tym zakresie Sąd dokonuje kontroli /art. 21 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./., Kategoria interesu prawnego...

IV SA 2046/97 - Wyrok NSA z 2000-05-16

administracyjnego m.in. każdemu, kto ma w tym interes prawny. Podmiot taki musi mieć interes prawny w złożeniu skargi rozumianej jako istnienie związku między sferą...
jego indywidualnych praw i obowiązków, a zaskarżonym aktem., Skarga taka może dotyczyć tylko jego własnej sprawy administracyjnej i własnego interesu prawnego Naczelny Sąd...

III RN 170/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-05-26

Interesem prawnym w rozumieniu art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ jest także interes prawny...
właściwego ministra dotyczy interesu prawnego określonej uczelni i kompetencji jej organów /senatu lub rektora/ do podejmowania aktów prawnych o charakterze ogólnym...

IV SAB 196/99 - Wyrok NSA z 2000-04-28

stwierdzenia nieważności orzeczenia o upaństwowieniu przedsiębiorstwa zostało wszczęte, lecz także inny podmiot mający interes prawny w sprawie, np. użytkownik majątku...
likwidacyjne. Postępowanie administracyjne wszczęte w 1993 r. na żądanie podmiotu mającego interes prawny w odzyskaniu przejętego na rzecz Państwa przedsiębiorstwa trwa...

SA/Sz 69/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-03-29

/ nie jest wystarczające do wykazania interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym. W takim przypadku mamy do czynienia z interesem faktycznym a nie prawnym, jeśli oczywiście konkretna...
z powyższego, w czasie trwania postępowania o wydanie pozwolenia na budowę oraz w dacie jego wydania, skarżąca władała nieruchomością sąsiednią, a zatem posiadała interes prawny...

IV SA 351/99 - Wyrok NSA z 2000-01-10

. O tym, kto może być stroną postępowania administracyjnego rozstrzyga przepis art. 28 Kpa, który stanowi, że 'stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek'. Pojęcie 'strony' przepis ten więc jednoznacznie wiąże z interesem prawnym - interes...

IV SA 1087/98 - Wyrok NSA z 2000-10-26

Brak naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia strony oraz nie stwierdzenie przez sąd administracyjny naruszenia trybu postępowania oraz właściwości organów...
do każdego z zarzutów skargi i twierdząc, że są one niezasadne, zaś rozwiązania przyjęte w projekcie planu nie naruszają interesu prawnego skarżących., Na rozprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   36