Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

SA/Bk 55/03 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-04-10

do kandydowania przez radnego w wyborach jest bowiem prawem politycznym obywatela i nie może być ujmowane w kategoriach interesu prawnego. Głosowanie w sprawie obsady...
, gdyż głosowanie dotyczyło jego interesu prawnego. Nadto skarżący zauważyli, że Stanisław W. wybrany został swoim głosem, gdyż przyznała, że sam na siebie głosował...

IV SA 4042/02 - Postanowienie NSA z 2003-11-13

interes prawny podmiotu wnoszącego te zastrzeżenia., 2. Analiza przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /t.j Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm...
./ wskazuje, że w postępowaniu planistycznym chroniony jest interes prawny właścicieli oraz użytkowników wieczystych gruntów. Interes innych osób np. mających ograniczone...

III RN 240/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

, z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Od spełnienia materialnej przesłanki w postaci istnienia...
po stronie wnioskodawcy interesu prawnego w unieważnieniu prawa z rejestracji danego znaku towarowego zależy bowiem legitymacja czynna do wszczęcia i występowania...

II SA/Wr 1529/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-11-27

.' we wsi Ł. dotyczącej oddziaływania projektowanej drogi wojewódzkiej został zakwalifikowany jako protest gdyż nie stwierdzono naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia...
nie stwierdził istnienia interesu prawnego po stronie skarżących, przekwalifikował zgłoszone przez skarżących zarzuty na protesty, nie uwzględnił ich w części dotyczącej...

SA/Sz 854/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-01-30

idących gwarancji i w związku z tym najemcy lokali mieszkalnych i pozostałych wspólnych pomieszczeń, mają interes prawny, co sprawia że powinni być stroną postępowania...
faktyczne nie znane organowi, który wydał decyzję. Zdaniem wnioskodawców naruszono ich interes prawny, który wynika ze stosunku prawnego najmu lokalu...

II SA 1165/02 - Wyrok NSA z 2003-07-17

podniosła zarzut braku po stronie wnioskującego o unieważnienie znaku towarowego - słownego 'K.' interesu prawnego w tej sprawie. Przytoczyła wypowiadane w orzecznictwie...
sądowym poglądy na temat rozumienia interesu prawnego strony, z których wynika, że z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego może wystąpić tylko taki...

II SA/Wr 1015/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-11-21

Nie ma interesu prawnego w postępowaniu planistycznym nawet ten, komu przysługuje roszczenie o ustanowieniu określonego prawa do gruntu. Roszczenie o ustanowienie...
ustawodawca 'wraca' do konieczności wykazania naruszenia prawa lub interesu prawnego dla uznania zasadności skargi. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...

IV SA 3886/01 - Wyrok NSA z 2003-07-11

/zasiedzenie/. Prawo udziela mu również tymczasowej, prowizorycznej ochrony /art. 342-344 Kc/. Jednakże posiadanie nieruchomości nie uzasadnia interesu prawnego...
interesów prawnych posiadacza, w szczególności nie ma wpływu na posiadanie i upływ czasu istotne z punktu widzenia instytucji zasiedzenia. Dopiero uwzględnienie wniosku...

II SA/Łd 1660/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-11-06

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Pojęcie strony, a więc podmiotu...
na prawnej kategorii interesu prawnego., Wyjaśnienia wymaga, iż kategoria tegoż interesu prawnego, na której oparta jest legitymacja procesowa w postępowaniu administracyjnym...

IV SA 3887/01 - Wyrok NSA z 2003-07-11

Posiadanie nieruchomości nie uzasadnia interesu prawnego posiadacza w żądaniu ustalenia nieważności decyzji, dotyczącej zamiarów inwestycyjnych planowanych na sąsiednich...
nieruchomościach. Budowa na sąsiednich działkach nie narusza bowiem interesów prawnych posiadacza, w szczególności nie ma wpływu na posiadanie i upływ czasu istotne...
1   Następne >   +2   +5   +10   31