Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA 773/81 - Wyrok NSA z 1981-05-21

się co do zebranych dowodów i ewentualnych zgłoszonych żądań. Stroną w postępowaniu administracyjnym jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy, mając na względzie nie tylko interes społeczny, ale również słuszny interes obywateli. Według art. 10 par. 1...

I SA 1983/81 - Wyrok NSA z 1981-09-25

z wydaniem tej decyzji niewątpliwie dotyczyło interesu prawnego Jerzego S., 3. W dniu 19 stycznia 1980 r. Jerzy S. złożył w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy odwołanie...
stycznia 1980 r. na pracownię krawiecką, zarządcy tego budynku, ponieważ - jak podano w uzasadnieniu decyzji - Tadeusz W. utracił tytuł prawny do zajmowania tego lokalu...

II SA 345/81 - Wyrok NSA z 1981-09-29

jedynie sytuacji wskazanej w art. 14 par. 2 Kpa, to jest gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Organ zatem może zastosować...
z interesem społecznym i słusznym interesem stron, wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych mających wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków...

SA 820/81 - Wyrok NSA z 1981-06-11

1. W obowiązującym stanie prawnym tzw. uznanie administracyjne utraciło swój dotychczasowy charakter. Zakres swobody organu administracji, wynikający z przepisów prawa...
administracyjnego wyrażona w art. 7 Kpa oznacza, że treść i zakres ochrony słusznego interesu indywidualnego w działaniach organów administracji sięgają do granic kolizji...

I SA 2279/81 - Wyrok NSA z 1981-11-12

zasadę zawartą w art. 7 Kpa, to znaczy porównać słuszność interesu obywatela z interesem społecznym. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5 Kpa...
, to jest nie zawiera podstawy prawnej i pouczenia o trybie odwołania. Ponadto nie ustosunkowano się w nim w ogóle do argumentu wynikającego z treści art. 39 prawa...

SA 797/81 - Wyrok NSA z 1981-05-21

jest to uzasadnione interesem społecznym lub państwowym', nakłada na organ administracji - właściwy w sprawie rozpatrzenia wniosku o wywłaszczenie - obowiązek ustalenia...
nie ma obowiązku uregulowania stanu prawnego nieruchomości; obowiązek taki spoczywa na zbywcy. , Naczelny Sąd Administracyjny, zgodnie z dyspozycją art. 196 par. 1 Kpa...

I SA 2178/81 - Wyrok NSA z 1981-11-05

odpowiadała intencjom ustawy i charakterowi tej instytucji prawnej, musi opierać się na porozumieniu stron, a głównymi jej przesłankami powinien być interes stron wyrażony...
/Dz.U. nr 14 poz. 84/, dotyczą wprawdzie bezpośrednio zamiany między stronami, jednakże przez analogię mają one zastosowanie do określenia słusznych interesów obywateli...

SA 382/81 - Wyrok NSA z 1981-03-27

, nie może stanowić podstawy prawnej merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy w drodze decyzji administracyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Ewy P. na decyzję Wojewody...
Prezydenta Miasta P., wniosek o zezwolenie na zamianę lokali załatwiono odmownie. Jako podstawę prawną decyzji powołano art. 48 ust. 1 i art. 51 ustawy z dnia 10 kwietnia...

SA 811/81 - Wyrok NSA z 1981-05-26

nie podlega reglamentacji prawnej prawa lokalowego, chyba że w wyniku takiego podnajmu wystąpi nadmierne zagęszczenie lokalu lub będzie on użytkowany w sposób stanowiący...
, przyjmując za podstawę prawną swej decyzji również art. 6 ust. 3 cyt. ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. W uzasadnieniu podano, że w myśl cytowanego przepisu można odmówić...

SA 681/81 - Wyrok NSA z 1981-04-23

trzecich ograniczonymi prawami rzeczowymi lub innymi prawami o podobnej treści, powinien kierować się przesłankami wypływającymi z zasady słusznych interesów stron /art...
. 7 Kpa/, to jest mieć na względzie zarówno zabezpieczenia interesu osoby, na rzecz której nieruchomość została obciążona tymi prawami, jak i interes właściciela...
1   Następne >   +2   4