Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 1036/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-03

wyłącznego w całości, z kolei istnienie interesu prawnego wywiódł z okoliczności wystosowania przez uczestnika listów, w których zarzucono skarżącemu naruszenie praw...
w sprawie, powtórnie zakwestionował istnienie interesu prawnego po stronie skarżącego, podając, że przywołane przez skarżącego pisma, z których uczestnik wywodził swój interes...

VI SA/Wa 1998/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-20

z dnia 12 września 2005 r. do wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych zarzucił brak interesu prawnego po stronie wnioskodawcy podnosząc, iż w świetle art. 169 ust...
. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej tylko osoba fizyczna lub prawna, która ma w tym interes prawny jest legitymowana do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie...

II GSK 92/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej: p.w.p.). Uzasadniając swój interes prawny do wszczęcia postępowania w tej sprawie...
Administracyjnego w Warszawie wniósł uprawniony z patentu - K., H., H. Skarżący zakwestionował interes prawny uczestnika postępowania - Z. A. S.A. do występowania w postępowaniu...

III SA/Kr 121/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-06-27

z dnia 7 kwietnia 2006r. organ I instancji wezwał wnioskodawcę o usunięcie braków formalnych wniosku poprzez wykazanie - zgodnie z art.83 ust.2 ustawy - interesu prawnego...
nieodzownym jest odpis aktu zgonu. Powyższe okoliczności stanowią wykazanie interesu prawnego w świetle przepisu art.83 ust.2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Nadto...

VI SA/Wa 635/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-26

. pismem z dnia [...] sierpnia 2005 r. W uzasadnieniu wniosku, powołując się na swój interes prawny, skarżąca podała, iż wskazany znak towarowy zgłoszony został jako znak...
znaku upłynął już okres zastrzeżony dla utajniania informacji o tym znaku, zatem można dokumenty zgłoszeniowe udostępniać osobom, które wykażą interes prawny...

VI SA/Wa 527/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-29

postępowaniu., Na marginesie zauważono, iż ów interes prawny znajduje przede wszystkim swój wyraz właśnie w sytuacji prawnej S. we W. Jest on bowiem członkiem K., łączy...
prawną, którą należy mieć na względzie badając istnienie interesu prawnego po stronie S. we W.., Zwrócono także uwagę na fakt, iż niepowodzenie planowanego...

II SA/Bd 756/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-12-05

wieczystym [...] Spółdzielni Mieszkaniowej w [...]. Organ uznał, że skarżąca nie ma interesu prawnego w złożeniu wniosku, natomiast skarżąca wywodziła swój interes...
własnościowe prawo do lokalu., Zdaniem organu skarżąca legitymuje się wyłącznie interesem faktycznym, natomiast interes prawny dotyczy sfery prawnej podmiotu, znajdując...

VI SA/Wa 1276/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-12

rejestracji i w okresie po jej udzieleniu znak ten do 12 stycznia 1999 r. nie był używany. Natomiast swój interes prawny oparł o przysługujące mu uprawnienie wynikające...
od [...]marca 1996 r. do [...] marca 1999 r., Co do uzasadnionego interesu prawnego wnioskodawca dodatkowo powołał się na okoliczność udzielonych na jego rzecz następujących...

IV SA/Wa 2285/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-24

z wnioskiem do organu prowadzącego ewidencję gruntów Dzielnicy M. o wydanie odpisu z ewidencji gruntów dla nieruchomości dłużnika wywodząc swój interes prawny...
nie wykazał interesu prawnego uzasadniającego swoje żądanie., W zażaleniu na powyższe postanowienie pełnomocnik Spółdzielni [...] 'M.' z siedzibą w W. wniósł o uchylenie...

IV SA/Wa 907/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-29

i prawnie chroni jej osobisty, własny, konkretny i indywidualny interes prawny lub obowiązek. Nadto przytoczył stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaprezentowane...
w wyroku z 10 kwietnia 2003r., sygn. akt SA 3695/02. W tymże wyroku Sąd wywiódł, iż w sprawie o wymeldowanie, postępowanie dotyczy interesu prawnego właścicieli, których sfery...
1   Następne >   +2   +5   +10   100