Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III AZP 26/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-02-06

uwzględnione przy wydawaniu decyzji., Skład zwykły Sądu Najwyższego podniósł także, iż przymiot strony w postępowaniu administracyjnym przysługuje temu, czyjego interesu prawnego...
o powołaniu notariusza, jeżeli zważy się, że interes prawny musi być zawsze jednostkowy, realny, konkretny i sprawdzalny. Czy wzgląd na nasycenie lokalnego rynku pracy...

II SA 74/96 - Wyrok NSA z 1996-06-03

1. Interes prawny podmiotu wnoszącego skargę do sądu /art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm...
koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych, ze względu na brak własnego interesu prawnego w sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 27 ust. 1...

SA/Kr 2329/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-05-14

skargi do organu gminy o usunięcie naruszenia jej interesu prawnego lub uprawnienia, o jakim mowa w art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U....
nr 16 poz. 95 ze zm./., 2. O przynależności danego pisma do kategorii protestów albo zarzutów decyduje jedynie to, czy został naruszony interes prawny lub uprawnienie...

II SA 924-931/96 - Wyrok NSA z 1996-11-14

Statut gminy należy do kategorii przepisów gminnych i może być zaskarżony do sądu administracyjnego przez każdy podmiot, który ma w tym interes prawny /art. 33 ust. 2...
. Po bezskutecznym wezwaniu Rady Gminy W.-B. do usunięcia naruszenia interesu prawnego, Andrzej P., Bogdan Sz., Tomasz K., Bogumił B., Stanisław M., Maria M., Halina T...

IV SA 846/95 - Wyrok NSA z 1996-02-02

skarżącego, jako najemca lokalu ma on interes prawny w tym, aby nie doszło do przyznania następcy prawnemu poprzedniego właściciela nieruchomości prawa wieczystego użytkowania...
jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Status zatem...

I SA 344/95 - Wyrok NSA z 1996-05-16

i kanalizacji, twierdzenie o braku interesu prawnego tego przedsiębiorstwa do występowania w sprawie w charakterze strony nie znajduje podstaw w art. 28 Kpa. Naczelny Sąd...
o jej oddalenie, uznawszy, że podniesione w niej zarzuty nie zostały poparte żadnymi argumentami natury prawnej i faktycznej. Natomiast interes faktyczny Przedsiębiorstwa nie daje...

SA/Wr 3692/95 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1996-10-24

Stosownie do art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /t.j. Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74/ każdy, czyj interes prawny lub uprawnienia został...
z dnia 25 maja 1992 r. SA/Wr 601/92 - ONSA 1992 Nr 3-4 poz. 89/., Stosownie do art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym każdy, czyj interes prawny...

OPS 2/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-06-10

samorządu, a nie ma wprost na celu np. usunięcia naruszenia konkretnego uprawnienia czy też skonkretyzowanego interesu prawnego jednostki'., Przyjęcie - ujmując...
do art. 33 ust. 2 ustawy są: każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...

IV SA 744-745/94 - Wyrok NSA z 1996-01-24

artystyczną w budynku przy ul. M. nr 15 w W., gdyż rozstrzygnięcie zawarte w tym pozwoleniu dotyczy obowiązku i interesu prawnego Spółdzielni, a nie interesu prawnego...
organu administracji państwowej przysługuje stronie. Zgodnie natomiast z treścią art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...

II SA 2168/95 - Wyrok NSA z 1996-12-02

skarżącej, ma ona interes prawny i status strony w postępowaniu w sprawie o udzielenie koncesji na prowadzenie apteki, gdy wziąć pod uwagę art. 1 i 7 ustawy z dnia 19 kwietnia...
apteki była stroną w znaczeniu podmiotu, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyło to postępowanie /art. 28 Kpa/., W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   19