Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

OPS 9/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

do przedsiębiorcy, nie można zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyprowadzać wniosku, iż pracownik nie ma interesu prawnego w tym postępowaniu administracyjnym. Z drugiej...
przysługuje szczególna pozycja procesowa i związana z tym ochrona procesowa, zostało zbudowane w art. 28 Kpa na prawnej kategorii interesu prawnego. Zgodnie...

III SAB 45/96 - Postanowienie NSA z 1997-01-15

Inwestor giełdowy nie ma przymiotu strony w postępowaniu w sprawie cofnięcia, zawieszenia uprawnień biura maklerskiego, gdyż nie ma w tym interesu prawnego. postanawia...
interes prawny, uzasadniający przystąpienie do postępowania w charakterze strony. Konkludując, Spółka wnosiła o nakazanie Komisji Papierów Wartościowych uznanie Spółki...

II SA 3177/95 - Wyrok NSA z 1997-04-04

i organizacji społecznej jest zaś każdy, kto ma w tym interes prawny /ust. 2/., Określenie interesu prawnego znalazło bogate odzwierciedlenie zarówno w literaturze prawniczej...
, jak i w orzecznictwie sądowym. Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie wyrażał pogląd, że 'interes prawny jest kategorią normatywną, mającą swe źródło w przepisach...

II SA/Lu 619/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-03-18

oddala skargę. Prawidłowe wyważenie spornych interesów prawnych stron postępowania administracyjngo wymaga, aby:, 1) uwzględnione zostały w procesie ważenia i kojarzenia...
, interesy prawne wszystkich stron postępowania;, 2) nie została przyjęta automatyczna dominacja interesu jednej ze stron;, 3) ważenie interesów odbywało...

III RN 50/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-11-06

, par. 25, par. 30 ust. 1 - ust. 2 oraz par. 37 tego Statutu rażąco naruszają interes prawny Gminy W.-U., a także jej ustawowo określone uprawnienia /kompetencje...
wzywania Rady m. st. Warszawy do usunięcia tych samych naruszeń interesu prawnego gminy, które wynikały z kolejnej uchwały Rady m. st. Warszawy. Z tej przyczyny...

I SA 118/96 - Wyrok NSA z 1997-02-25

może zaspokoić swoje roszczenie tylko z dochodów z nieruchomości przejętej przez Agencję po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie. Skarżący ma zatem interes prawny w wykazaniu, że decyzja...
., W świetle art. 28 Kpa stroną postępowania administracyjnego jest każda osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Skarżący Bank Gospodarki...

II SAB/Wr 58/96 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1997-03-14

mieszkaniowego interes prawny, uzasadniający udział w postępowaniu ma niewątpliwie spółdzielnia mieszkaniowa jako użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynków...
., (...) Skarżąca nie wykazała jakie jej prawa lub interes prawny zostały w wyniku wydania pozwolenia na budowę naruszone. ...

II SA 8/97 - Wyrok NSA z 1997-03-20

uchwały podjętej przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, przez każdego, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone taką uchwałą...
naruszenia jego interesu prawnego lub uprawnienia, co w istocie sprowadza się do ograniczenia lub pozbawienia jego własnych uprawnień. oddala skargę. Wymienioną uchwałę...

II SA/Łd 1048-1049/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-05-14

z zakresu administracji publicznej może wnieść każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały tą uchwałą naruszone. Skargę wnosi się po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia...
uchwał. (...), Skarżący nie wykazał, jaki konkretnie jego interes prawny został naruszony wskazanymi wyżej uchwałami i na czym polega wadliwość powiadomienia radnych...

II SA 225-231/97 - Postanowienie NSA z 1997-05-28

skarżenie w trybie art. 101 ust. 1 ustawy zaniechania, a tylko podjętej uchwały naruszającej interes prawny skarżących., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Art...
naruszony interes prawny lub uprawnienie skarżącego i jeżeli bezskutecznie wzywał on organ gminy do usunięcia tego naruszenia. Nie ulega wątpliwości, że chodzi tu o zaistniałe...
1   Następne >   +2   +5   +10   18