Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III ARN 64/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-01

na przedmiotowej działce w oparciu o umowę najmu lokali, to - zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego - nie ma ona interesu prawnego w postępowaniu dotyczącym własności nieruchomości...
, że pozostawienie nieruchomości we własności Skarbu Państwa może mieć wpływ na interes faktyczny NIK, lecz ten nie mieści się w kategorii interesu prawnego legitymującego status prawny...

II SA 2164/92 - Wyrok NSA z 1994-01-12

, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności decyzji. , 3. Organ nadzoru stwierdza nieważność decyzji lub wydanie...
stroną jest nie tylko ten, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, lecz także każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...

SA/Gd 555/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-07-08

prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Stosownie do art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia...
nietrafny jest pogląd o braku interesu prawnego PKO BP-Oddział w K., a co za tym idzie - jego przymiotu strony w postępowaniu o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu...

III SA 762/94 - Wyrok NSA z 1994-10-21

ze zm./ i ta sama osoba jest stroną w postępowaniu w sprawie opłaty skarbowej w rozumieniu art. 28 Kpa. Jej to bowiem interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
Kpa. Jej to bowiem interesu prawnego lub obowiązku dotyczy to postępowanie., Nie uiszczona w terminie opłata skarbowa staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 19...

IV SAB 62/93 - Postanowienie NSA z 1994-04-08

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. , W niniejszej sprawie Spółka...
i Handlu jako organu założycielskiego, od którego oczekuje decyzji w sprawie. , Wbrew stanowisku skarżącej, stosunki prawne łączące przedsiębiorstwo państwowe z organem...

SA/Wr 1690/94 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1994-10-03

społecznej, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, oraz prokuratorowi. (...) , Według art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., (...) Wojskowi komendanci uzupełnień co wynika z art. 24 ust. 2...

SA/Lu 1553/94 - Postanowienie NSA oz. w Lublinie z 1994-08-29

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./. W świetle tego przepisu każdy, czyj interes prawny czy uprawnienia zostały...

SA/Wr 382/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-05-13

z naruszeniem par. 11 ust. 2 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1986 r. i interesu prawnego Spółdzielni, i wezwała Radę do uchylenia powyższej uchwały...
podgrupy - odbiorców wody ze sfery produkcyjno-usługowej oraz innych odbiorców. Narusza to interesy prawne skarżącej Spółdzielni, która zobowiązana jest do wyższych...

II SA 1297/93 - Wyrok NSA z 1994-02-16

może być także organizacja społeczna, jeżeli to postępowanie dotyczy jej interesu prawnego lub obowiązku albo jeśli żąda ona czynności organu ze względu na swój interes...
interesu stron oraz interesu społecznego;, - art. 8 Kpa przez naruszenie zasady równości obywateli względem prawa oraz podważanie zaufania obywatela do organów państwa;, - art...

IV SA 1949/92 - Wyrok NSA z 1994-03-14

tej ustawy/., 2. Poprzedni właściciel nieruchomości wywłaszczonej ma interes prawny we wszczęciu postępowania administracyjnego o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego...
jest legitymowany nie tylko do wszczęcia postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości; ma on także interes prawny we wszczęciu postępowania administracyjnego o rozwiązanie umowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   13