Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 678/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-18

, W uzasadnieniu interesu prawnego wnioskodawca stwierdził, że przepisy p.w.p. nie definiują na własny użytek pojęcia interesu prawnego i dlatego w postępowaniu spornym dotyczącym...
unieważnienia patentu ma wprost zastosowanie przepis art. 28 k.p.a., a według tego przepisu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...

VI SA/Wa 1998/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

,, - art. 25 p.w.p., przez niespełnienie wymogu nowości,, - art. 26 p.w.p., przez niespełnienie wymogu poziomu wynalazczego., W uzasadnieniu swojego interesu prawnego...
interes prawny do żądania unieważnienia patentu., W odpowiedzi na wniosek, uprawniony w piśmie z dnia 14.06.2016 r., wniósł o umorzenie przedmiotowego postępowania...

II SA/Go 645/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-10-24

interes prawny w zakresie udostępnienia danych o poprzednich adresach zameldowania na pobyt stały i czasowy M.C.. Ocenę wykazania interesu prawnego w zakresie pozostałych...
dowodów. Wnioskodawca ponownie wskazał, że swój interes prawny wywodzi z przysługującego mu prawa do wystąpienia do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych rodzicach...

IV SA/Po 699/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-04

zielenią izolacyjną od strony ulicy Tęczowej. Mimo dodatkowego wezwania do przedstawienia przez skarżących ich interesu prawnego w tej sprawie na gruncie ustawy...
ich interesu prawnego, który miałby być naruszony. Z treści 'odwołania' wynika przede wszystkim interes faktyczny, a nie interes prawny, polegający na uniemożliwieniu...

IV SA/Po 682/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-11

. (nr [...]) - orzekło o umorzeniu postępowania odwoławczego w stosunku do Z. N., H. N. i M. N. oraz E. S. i J. S., uznając, że odwołujący nie mają interesu prawnego w sprawie...
, z urządzoną zielenią, w tym z wysoką zielenią izolacyjną. Mimo dodatkowego wezwania do przedstawienia interesu prawnego w tej sprawie na gruncie u.p.z.p., żadne takie nowe...

II SA/Bd 593/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-27

w odpowiedzi na powyższy wniosek podniósł, że dochodzenie wierzytelności nie stanowi interesu prawnego wnioskodawcy a interes faktyczny w rozumieniu przepisów ogólnego...
informacji dotyczącej numeru księgi wieczystej wraz z podtrzymaniem wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów i budynków. Jak wskazano we wniosku, jako interes prawny wskazane...

VI SA/Wa 1771/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

iż przedmiotowy wzór użytkowy obejmuje zakresem ochrony rozwiązania ujawnione w opisie patentowym [...] pozostaje bez znaczenia dla wykazania interesu prawnego. Ponadto...
ogólnych omówił kwestię związaną z pojęciem interesu prawnego pod względem tzw. analizy porównawczej i zakresu ochrony obu przeciwstawianych rozwiązań., Następnie omówił...

VII SA/Wa 1941/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-31

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, dalej: u.s.g.) zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone...
bowiem jedynie podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą. Do wniesienia skargi w trybie powyższego przepisu nie wystarcza...

II OSK 10/17 - Wyrok NSA z 2018-11-29

potwierdzających interes prawny do uzyskania żądanych danych tj. kopii skargi o wznowienie postępowania pomiędzy Wnioskodawcą a osobą poszukiwaną z prezentatą...
udostępnienia żądanych danych ze względu na brak wykazania przez Wnioskodawcę rzeczywistego interesu prawnego warunkującego udostępnienie żądanych danych., Po rozpatrzeniu...

I GSK 2100/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

jej nieważności i zasądzenia kosztów postępowania, według norm przepisanych., Uzasadniając istnienie po swojej stronie interesu prawnego we wniesieniu skargi skarżąca...
, że zaskarżona uchwała oddziałuje na nią bezpośrednio i indywidualnie, wobec czego ma ona interes prawny w jej zaskarżeniu., Prezydent Miasta Rzeszowa, reprezentujący Radę Miasta...
1   Następne >   +2   +5   +10   100