Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 7/85 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1985-12-31

dla dobra i interesów PRL jest zakazany, z wyjątkiem wypadków określonych w przepisach szczególnych., Przedstawione do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne wymaga...
do sprowadzania z zagranicy publikacji o treści naruszającej dobro i interes PRL., W uzasadnieniu pytania prawnego Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, powołując stanowisko...

II SA 1952/84 - Postanowienie NSA z 1985-04-17

społeczny i słuszny interes obywatela., Dlatego też każdy, nawet odosobniony przypadek naruszenia zasady praworządności wymaga funkcjonowania instytucji prawnych służących...
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej stwierdził w sentencji, że wymienione decyzje są nieważne, ponieważ zostały wydane bez jakiejkolwiek podstawy prawnej...

SA/Kr 431/85 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1985-06-18

zezwolenia mogłoby godzić w ważny interes Państwa., Interpretacji tego przepisu nie można dokonywać w oderwaniu od całości uregulowań ustawy, w myśl których odmowa wydania...
- nie mogą być interpretowane rozszerzająco. W każdym razie zagrożenia ważnego interesu Państwa, jako następstwa wydania rzemieślnikowi zezwolenia, nie należy oceniać...

II SA 1106/85 - Wyrok NSA z 1985-10-03

nr 7 poz. 40 ze zm./, nie wystarczy powołanie się na karalność wnioskodawcy., Niezbędne jest wykazanie związku skazania z możliwością zagrożenia interesu społecznego...
rzetelnego wykonywania usług., Stefan P. zakwestionował taką ocenę. Jego zdaniem, kwalifikacja prawna przestępstw, za które został w przeszłości skazany, nie wskazuje...

II SA 807/85 - Wyrok NSA z 1985-07-09

z urzędu nieważność decyzji Wojewody Z-skiego z dnia 3 listopada 1983 r. i z dnia 2 lutego 1984 r., uznając je za wydane bez podstawy prawnej /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa...
Z., ale przeniesiono ją na jego działkę, powołując się na jego zgodę. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej najpierw uwzględnił jego interesy, lecz po wydaniu przez organ...

SA/Wr 740/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-12

. Nie można w postępowaniu administracyjnym wywodzić niekorzystnych dla strony skutków prawnych z faktu warunkowego umorzenia postępowania karnego po pomyślnym upływie ustalonego okresu próby...
-7652/Rz/36/85/ organ II instancji uchylił tę decyzję i przekazał sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia, ponieważ powołana przez ten organ podstawa prawna pozwala...

II SA 112/85 - Wyrok NSA z 1985-05-03

, mimo że projektowane rozwiązania techniczne bliźniaczego domku letniskowego dotyczą jego praw i interesów jako właściciela drugiej połowy tego domku. Oprócz tego podał, że wznoszony...
obiekt narusza jego uzasadnione interesy, pogarsza bowiem warunki użytkowania jego domku, a zatem na projektowaną rozbudowę części Ryszarda K. nie wyraża zgody, żąda...

SA/Kr 1183/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1985-01-10

przeciw interesom nabywców, ale również nierzetelność w sferze podatkowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (...)'., Decyzję ostateczną zaskarżyła Elżbieta R...
cytowanej ustawy, wydano zaskarżoną ostateczną decyzję. Taka interpretacja przepisu prawnego nie zasługuje na uwzględnienie. Podstawą cofnięcia uprawnień z powołaniem...

I SA 532/85 - Wyrok NSA z 1985-11-04

uzasadnia przekwaterowanie osób zamieszkujących ten budynek., 2. Przepisy prawa lokalowego, w tym także art. 43 ust. 4, nie stanowią podstawy prawnej do nakazania...
powołaną podstawę prawną i wadliwie ustalony stan faktyczny oraz brak jakiegokolwiek uzasadnienia faktycznego. W uzasadnieniu odwołania podał, że Danuta i Zenon R...

SA/Kr 529/85 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1985-06-25

jej opuścić zajmowany bez tytułu prawnego lokal mieszkalny i przenieść się do R., W odwołaniu Bronisława i Jerzy F. zarzucili naruszenie art. 46 prawa lokalowego, gdyż Jan...
października 1984 r. III AZP 9/83, wpisanej do księgi zasad prawnych, ostateczna decyzja wydana przez organ administracji państwowej w granicach przysługującego mu z mocy...
1   Następne >   2