Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 3/84 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1984-12-31

uznać za stronę w rozumieniu art. 197 pkt 1 i art. 28 Kpa., III. Według art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
, albo kto żąda czynności organu z uwagi na swój interes prawny lub obowiązek. Autor opracowania, audycji, widowiska lub wystawy ma niezaprzeczalny interes prawny...

III AZP 5/84 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1984-12-31

administracji państwowej różniące się zarówno zakresem uprawnień, jak i formą oraz celem działania. W myśl art. 28 Kpa stroną może być każdy, czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Obowiązkiem organu administracji państwowej jest wydawanie opartych...

SA/Kr 602/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-06-18

poza właścicielem nie ma większego interesu prawnego do uczestniczenia w postępowaniu dotyczącym jego nieruchomości, a zatem właściciel jest stroną w postępowaniu o ustalenie...
, zamiast w postępowaniu o zatwierdzenie planu realizacyjnego, jest niedopuszczalne, eliminuje bowiem środki prawne, służące stronie w postępowaniu administracyjnym. , Przeto...

SA/Lu 566/84 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1984-12-04

interes prawny, jak skarżący. , Przechodząc do zarzutów skargi, należy stwierdzić, że według art. 43 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz...
na naprawie pokrycia dachowego, wymianie spróchniałych elementów ścian zewnętrznych w części pod oknami i podstemplowaniu ugiętych belek stropowych. Jako podstawę prawną...

III SA 508/84 - Wyrok NSA z 1984-07-20

tej skargi sądowi przez ponad pół roku narusza rażąco art. 200 par. 2 Kpa oraz interes prawny obywatela, który - wnosząc skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego - dąży...
wyłącznie jako obowiązek rejestracji faktu przebywania osoby pod określonym adresem, mającej znaczenie jedynie porządkowe, nie związane z tytułem prawnym do zajmowania lokalu...

II SA 1165/84 - Wyrok NSA z 1984-11-14

1. Zakres pojęcia 'wykroczenia przeciwko interesom konsumentów', zawartego w art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych...
rozdziału XV ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń /Dz.U. nr 12 poz. 114 ze zm./ i obejmuje nie tylko wykroczenia przeciwko interesom materialnym lub przepisom...

II SA 333/84 - Wyrok NSA z 1984-03-23

obecnie w obronny Pakt Warszawski., Związek między faktami /zdarzeniami/ a interesami Państwa w znaczeniu prawnym musi mieć charakter bezpośredni lub na tyle bliski...
na podstawę prawną wyłączenia kontroli wstępnej w znacznym zakresie, organy cenzury miały obowiązek przeprowadzić kontrolę w pełnym zakresie., Tak też uczyniono w niniejszej...

III SA 872/84 - Wyrok NSA z 1984-12-19

uzasadnienia, a jej podstawa prawna - rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 grudnia 1968 r. w sprawie zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie amatorskich...
nie zawierała uzasadnienia, nie precyzowała dokładnej postawy prawnej, nie zawierała pouczenia o prawie jej zaskarżenia do sądu administracyjnego. , Andrzej Ż. zaskarżył...

II SA 742/84 - Wyrok NSA z 1984-08-06

do ochrony swych interesów przy pomocy środków prawnych, niemniej jednak do zarzutów takich obowiązani są ustosunkować się w pierwszej kolejności., Jeśli chodzi o organy...
są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli /art. 8 Kpa/, jak również wyjaśniać...

II SA 735/84 - Wyrok NSA z 1984-08-06

1. Dla wykładni przepisów aktu prawnego ważną rolę odgrywa preambuła zamieszczona w tym akcie., Preambuła nie jest normą prawną, stanowi natomiast pochodzące od organu...
, który wydał akt prawny zaopatrzony w preambułę, wyjaśnienie podstawowych motywów wydania danego aktu, które nie mogą pozostawać bez wpływu na wykładnię norm prawnych...
1   Następne >   +2   4