Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA 333/92 - Wyrok NSA z 1992-05-27

strony w rozumieniu art. 28 Kpa, chyba że zakres rozstrzygnięcia obejmuje sferę interesu prawnego gminy. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5...
określonych w opinii urbanistycznej. Wywodów tych i argumentacji nie można podzielić., Stosownie do art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...

SA/Wr 601/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-05-25

ustawy/. Stosownie natomiast do art. 101 tej ustawy 'każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu...
, który ma interes prawny lub uprawnienie /osoby fizyczne i osoby prawne/ naruszone zaskarżoną uchwałą., Źródłem 'interesu prawnego' lub 'uprawnienia' jest zawsze norma...

I SA 1015/92 - Wyrok NSA z 1992-11-17

Administracyjnego złożył B. J. G. podnosząc, że jego zdaniem ma on interes prawny w zaskarżeniu decyzji Wojewody, Skarżący uważa, że decyzja organu I instancji ma na celu...
na skargę Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa wnosi o oddalenie względnie odrzucenie skargi i podnosi, że skarżący nie ma interesu prawnego, a co najwyżej interes faktyczny w wyniku...

IV SA 931/92 - Wyrok NSA z 1992-10-19

Warunek uprzedniego wezwania do usunięcia postanowień uchwały naruszających interes prawny skarżącego, zawarty w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...
zagospodarowania przestrzennego. W skardze brak jest jakiejkolwiek wzmianki o wezwaniu Rady Miasta i Gminy w G. do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia...

SA/Wr 529/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-05-13

nadzorcze wojewody przez jakikolwiek podmiot inny niż gmina lub związek komunalny nawet wówczas, gdy rozstrzygnięcie to narusza interes prawny lub uprawnienie tego podmiotu...
do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem. Jednakże do złożenia takiej skargi uprawniona jest gmina lub związek komunalny, których interes prawny...

SA/Po 132/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego w W. zwrócił się do Rady Gminy o uchylenie uchwały z 15.7.1991 r. jako naruszającej interes prawny Przedsiębiorstwa., Pismem...
na powyższą uchwałę do Sądu Administracyjnego, domagając się jej uchylenia., Skarżący zarzuca zaskarżonej uchwale naruszenie istotnego interesu prawnego Przedsiębiorstwa...

I SA 842/92 - Postanowienie NSA z 1992-07-06

terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ wnieść każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji...
ich interesu prawnego w uchwale podjętej w dniu 24 września 1991 r. złożyli: Janina M. w dniu 25 listopada 1991 r., Krzysztof i Adam G. w dniu 21 listopada 1991 r...

IV SA 1243/91 - Wyrok NSA z 1992-04-21

działającej na terenie gminy interesy prawne lub obowiązki w rozumieniu art. 28 Kpa., 2. Choćby nawet zakres celów statutowych uzasadniał uwzględnienie żądania organizacji...
, stanowiącym załącznik do protokołu rozprawy sądowej, występować w postępowaniu administracyjnym w dwojakim charakterze. Jeżeli postępowanie dotyczy interesu prawnego...

SA/Wr 455/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-07-03

administracyjnym broni swojego interesu prawnego i oceny, czy interes jej został w pełni zrealizowany, może dokonać tylko strona. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
negatywnych, a więc nie uwzględniających w całości lub w części żądania zawartego w podaniu. Strona w postępowaniu administracyjnym broni swojego interesu prawnego i oceny...

SA/Wr 660/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-07-10

istnienie naruszenia interesu prawnego, konieczne jest ponadto naruszenie prawa przez organ podejmujący zaskarżoną uchwałę., 2. Droga publiczna /także gminna...
terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ 'każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji...
1   Następne >   +2   +5   10