Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ka 244/87 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1987-06-11

oddala skargę. Przesłanki uczestnictwa w postępowaniu wskazują co najwyżej na istnienie po stronie skarżących interesu faktycznego a nie prawnego., Skarżący...
tego obiektu, nie legitymują się ani żadnym interesem prawnym względnie obowiązkiem w pojęciu przepisu art. 28 Kpa, skoro realizacja tychże prac adaptacyjnych w niczym nie uszczupli...

III PAN 1/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Zespół adwokacki nie ma interesu prawnego w rozumieniu art. 28 Kpa w związku z art. 197 pkt 1 Kpa do zaskarżenia decyzji Ministra Sprawiedliwości wydanej na podstawie...
aby uznać, że zespół adwokacki ma interes prawny w rozumieniu art. 28 Kpa w związku z art. 197 pkt 1 Kpa do zaskarżenia decyzji Ministra wydanej na podstawie art. 47 ust. 2...

IV SA 274/87 - Postanowienie NSA z 1987-06-30

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Natomiast stosownie...
Józef P. nie jest stroną w niniejszym postępowaniu, gdyż nie jest ono związane z jego własnym, indywidualnym, osobistym interesem prawnym lub obowiązkiem. Nie przysługuje...

IV SAB 23/87 - Wyrok NSA z 1987-11-05

, ponieważ nie dotyczą one interesów prawnych Alfonsa P., a zarzuty zawarte w odwołaniach nie odnoszą się do treści rozstrzygnięć powyższych decyzji. , W związku z tym postanowieniem...
1986 r., gdyż uznał, że Alfons P. nie jest stroną postępowania, w którym decyzje te zostały wydane, nie dotyczą one bowiem jego interesów prawnych. Stanowisko...

III ARN 39/87 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Osoba fizyczna dotknięta hałasem i wibracjami ma interes prawny w rozumieniu art. 28 Kpa w żądaniu podjęcia przez organ administracji państwowej decyzji, zmierzającej...
do ochrony jej interesów. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na nie wydanie przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, (...) Urzędu Wojewódzkiego...

III PZP 15/87 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1987-12-31

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., O tym, czy interes...
, że zespół adwokacki ma interes prawny w rozumieniu art. 197 pkt 1 Kpa w związku z art. 28 Kpa do zaskarżenia decyzji Ministra wydanej na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy...

III ARN 33/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

1. Podatnik /art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych - Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ jest w każdym wypadku osobą, której interesu...
prawnego i obowiązku - w rozumieniu art. 28 Kpa - dotyczy postępowanie podatkowe., Jest tak w szczególności, gdy płatnikiem /art. 3 ust. 4 ustawy o zobowiązaniach...

IV SA 590/87 - Wyrok NSA z 1987-10-22

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy to postępowanie. Analiza powyższych przepisów wskazuje, że osoby, których dotyczy art. 54 ust. 2 prawa...
, że mylnie przyjęto za podstawę stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę naruszenie art. 54 ust. 2 prawa budowlanego, gdyż żaden z interesów właścicieli sąsiednich...

SA/Wr 875/86 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-02-10

sprzeczne z jego interesem prawnym i faktycznym. Uniemożliwienie jego pełnomocnikowi przeprowadzenia owego dowodu miało - zdaniem Wiesława Z. - zasadniczy wpływ na wynik...
administracyjnym, korzystając tym samym z możliwości przewidzianych w art. 32 Kpa. W świetle tego przepisu pełnomocnictwo obejmuje dokonywanie wszystkich czynności prawnych...

III SA 1198/86 - Wyrok NSA z 1987-03-19

rozwiązanie służy niewątpliwie ochronie istotnego interesu prawnego każdego z małżonków. Ochrona ta jednak nie może być nadużywana. Jeżeli bowiem jeden z małżonków...
1   Następne >   +2   4