Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 625/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

, alternatywnie art. 129 ust. 1 pkt 2 P.w.p. w zakresie krzyżówek oraz w zakresie czasopism i książek z krzyżówkami. W uzasadnieniu interesu prawnego Wnioskodawca podniósł...
, że decyzją z [...] marca 2013 r., sygn. [...] oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Stwierdził, że Wnioskodawca posiada interes prawny...

VI SA/Wa 2131/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-28

nie posiadają interesu prawnego w złożeniu wniosku o unieważnienie spornego patentu. Ponadto wskazał, że postawione w sprawie zarzuty udzielenia patentu na sporny...
wynalazek są bezpodstawne., Na rozprawie przeprowadzonej w dniu [...] sierpnia 2014r. wnioskodawcy podnieśli, że posiadają interes prawny w złożeniu przedmiotowego wniosku...

VI SA/Wa 983/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-17

interesu prawnego do złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia spornego znaku, wskazał, że ubiega się o uzyskanie prawa ochronnego na dwa znaki towarowe ze słowem 'AIOLI...
. Uprawniony stanął na stanowisku, że wnioskodawca nie ma interesu prawnego do występowania z niniejszym wnioskiem. Ponadto uprawniony przedłożył materiał dowodowy...

VI SA/Wa 434/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-10

prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej. Wskazali, że uczestnik nigdy na terenie Polski nie używał spornego znaku. Skarżący wywiedli interes prawny z faktu...
[...] listopada 2012 r. skarżący złożyli dodatkowe wyjaśnienia dotyczące istnienia ich interesu prawnego. Wyjaśnili, iż w dniu [...] sierpnia 2011 r. Urząd ds...

II OSK 2039/15 - Wyrok NSA z 2017-04-07

z nią immisje, będą w bezpośredni sposób oddziaływać na nieruchomość wzywającego, naruszając w ten sposób jego interes prawny., Rada Miasta Poznania nie udzieliła odpowiedzi...
już na etapie przedrealizacyjnym naruszają chroniony prawny interes publiczny oraz chroniony prawnie interes osób trzecich. Zapisy planu powodują pogorszenie jakości życia...

II OSK 569/16 - Wyrok NSA z 2017-12-05

wskazał na art. 28 K.p.a. i podniósł, że aby można było stwierdzić istnienie interesu prawnego, musi istnieć norma prawa materialnego pozwalająca zakwalifikować interes...
w załatwieniu sprawy jako interes prawny., Działając w oparciu o art. 136 K.p.a., organ odwoławczy przeprowadził uzupełniające postępowanie dowodowe i skierował do skarżącego...

IV SA/Po 229/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z aktualnym studium. Skarżący zarzucili naruszenie ich interesu prawnego poprzez takie ukształtowanie warunków zabudowy...
dla działek nr [...] i [...] naruszają ich interes prawny poprzez takie ukształtowanie sposobu wykonywania prawa własności, które potencjalnie pozwala na całkowitą dowolność...

VI SA/Wa 2550/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój obowiązek. Występowanie interesu prawnego bądź...
prawnego lub obowiązku dotyczy albo ze względu na ten interes prawny lub obowiązek ma być wszczęte i prowadzone. Interes prawny oraz obowiązek, o których mowa w art. 28...

II OSK 1747/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

wstępu i wypoczynku osobom przebywającym z psami, narusza obywatelski interes prawny skarżących. Zakaz ten naruszający wolności i obywatelskie swobody jest unormowaniem...
wezwanie za bezzasadne została doręczona skarżącym jako przedstawicielom tej społeczności. Wniosek o oddalenie skargi uzasadniono tym, że skarżący nie mają interesu prawnego...

II OSK 1388/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-30

jest możliwości prawnych uchylenia uchwały z uwagi na brak po jego stronie interesu prawnego. Skarżący podniósł, że w następstwie uchwalenia ww. uchwały nastąpiło ograniczenie...
przez zaskarżoną uchwałę jego interesu prawnego w rozumieniu art. 101 § 1 ustawy o samorządzie gminnym. W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący wskazał, że jego interes prawny...
1   Następne >   +2   +5   +10   100