Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 487/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-15

wezwania organu uchwałodawczego gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, a także zachował termin do wniesienia skargi, wynikający z art. 53 § 2...
p.p.s.a., Sąd podniósł, że kolejną przesłanką jest wykazanie przez skarżącego swojego interesu prawnego we wniesieniu skargi i wykazania jego naruszenia unormowaniami...

II OSK 2863/14 - Wyrok NSA z 2016-06-09

prawnego w uzyskaniu danych członka Stowarzyszenia. O istnieniu takiego interesu, zdaniem organu, można mówić wówczas, gdy wnioskodawca ubiegający się o udostępnienie...
[...] stycznia 2014 r., W uzasadnieniu decyzji Wojewoda stwierdził, że sam zamiar wytoczenia powództwa cywilnego nie dowodzi istnienia interesu prawnego. Interes prawny...

II OSK 286/16 - Wyrok NSA z 2016-07-26

potencjalnych spadkobierców po zmarłym J. W. Uzasadniając interes prawny w uzyskaniu tych danych, pełnomocnik wskazał, że J. W. był dłużnikiem skarżącej, co potwierdza załączony...
zmarłego J. W. Pełnomocnik wskazał, że interes prawny skarżącej wynika z samego faktu istnienia wierzytelności, która może być realizowana przez ustalenie na kogo przeszły...

II OSK 1082/14 - Wyrok NSA z 2016-02-04

. uchwały., Nadto podniosła, że ww. uchwała narusza jej interes prawny, a także narusza wskazane przez nią przepisy ustaw. Podniosła, że pozostaje właścicielką działek...
Kodeksu postępowania administracyjnego. Dopiero naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia otwiera drogę do merytorycznego rozpoznania (oceny) zaskarżonej uchwały. Ocena...

II OSK 2400/14 - Wyrok NSA z 2016-06-09

są w złej wierze i powodują szkody na skutek przestoju w prowadzonych pracach., W ocenie organu, Spółka nie wykazała posiadania interesu prawnego w uzyskaniu danych członka...
decyzji Wojewoda stwierdził, że sam zamiar wytoczenia powództwa cywilnego nie dowodzi istnienia interesu prawnego. Interes prawny musi być realny i musi istnieć...

VI SA/Wa 1192/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-04

wskazał art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Podniósł, że interes prawny opiera w niniejszej sprawie na przepisach gwarantujących swobodę prowadzenia...
od dnia [...] marca 2014r., w sposób wymagany przez przepisy p.w.p., Uprawniony wniósł o oddalenie wniosku. Uprawniony zakwestionował interes prawny wnioskodawcy...

II OSK 1226/14 - Wyrok NSA z 2016-01-19

, bezspornym jest, że ma interes prawny w zaskarżeniu tej uchwały, gdyż w sposób realny ograniczone jej prawo własności. Wójt Gminy Dygowo postanowieniem z dnia [...] kwietnia...
(Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.). Stosownie do tego przepisu, każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ...

II SA/Op 301/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-29

skargę w dniu 20 maja 2016 r. Następnie M. G. wskazał, że ma interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały. W tym zakresie powołał się na wyrok Naczelnego Sądu...
Administracyjnego z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt II OSK 1446/12, w którym stwierdzono, że: 'interes prawny może mieć podstawy zarówno w przepisach prawa materialnego...

II SA/Bk 740/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-12-15

- co nie wyklucza udziału innych podmiotów, pod warunkiem wykazania przez nich swego indywidualnego interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. Zatem inny, niż inwestor podmiot...
ze względu na jego własny, indywidualny i konkretny, nie ewentualny, interes prawny. Przykładem może być właściciel nieruchomości położonej w zasięgu negatywnego odziaływania...

II OSK 260/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

.) wykazała, że zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny, co dawałoby jej legitymację do wniesienia skargi w tym trybie. Przepis powyższy stanowi, że każdy, czyj interes...
zaskarżonego aktu jest naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia przysługującego skarżącemu. Strona skarżąca musi się zatem wykazać nie tylko indywidualnym interesem prawnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100