Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 760/89 - Wyrok NSA z 1989-11-16

o wywłaszczenie ma nie tylko formalny, lecz i materialny przymiot strony, to znaczy że jego interes prawny do wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego ma podstawy w prawie materialnym...
przymiot strony, to znaczy że jego interes prawny do wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego ma podstawy w prawie materialnym. , Stosownie do wymagań przewidzianych...

II ARN 17/89 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1989-12-31

. W tej bowiem sytuacji strona nie ma interesu prawnego w zaskarżaniu ostatecznej decyzji - w konkretnej sprawie Ministra Finansów - gdyż była to dla niej decyzja...

SA/Ka 441/89 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1989-09-07

, która nie jest stroną w rozumieniu art. 28 Kpa. W chwili bowiem złożenia wniosku Józefa S. nie była właścicielką domu nr 8 przy ul. Z. w B., a więc nie miała własnego interesu prawnego...
W. oraz Krystynę i Andrzeja S./, a następnie - przy zapewnieniu czynnego udziału w postępowaniu tych stron - badać okoliczności faktyczne oraz prawne, które pozwoliłyby...

II SA 1285/88 - Wyrok NSA z 1989-02-02

sierpnia 1986 r. w swym pkt 1 i 2 uwzględniła w pełni wniosek małżonków R. i w ich interesie, zarówno prawnym, jak i faktycznym, leżało, by w tym zakresie obowiązywała nadal...
. Wobec tego postępowanie prowadzone w trybie stwierdzenia nieważności omawianej decyzji Naczelnika Gminy dotyczyło interesu prawnego skarżących; w konsekwencji - stosownie...

SA/Wr 789/88 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1989-02-10

wymeldowania na wniosek osoby trzeciej, mającej w tym interes prawny /strony/, albo też z urzędu przewiduje jedynie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji...
tej normy prawnej. Jej rozszerzająca interpretacja byłaby nadużyciem rozwiązania wyjątkowego, wyłącznie na wniosek osób wykonujących własny obowiązek meldunkowy., Artykuł 15...

SA/Po 1423/89 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-12-12

z udziałem stron o sprzecznych interesach., Błędne było również wskazanie w decyzji organu odwoławczego jako podstawy prawnej art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa i art. 36 ust. 2 prawa...
pierwszej instancji, a Henryka K. złożyła tylko skargę, obie te osoby są stronami w rozumieniu art. 197 pkt 1 Kpa, gdyż mają one interes prawny /art. 28 Kpa...

II AZP 13/89 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1989-12-31

od tej zasady można pominąć jako nic nie wnoszące. Organ administracji państwowej nie ma także 'interesu' faktycznego lub prawnego, by uwzględnić stosowny wniosek samego...
na poniższe pytanie prawne Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego:, Czy uprawnienie właściciela lokalu do zamieszkania w tym lokalu art. 28 ust. 1 i art. 30 ust. 2...

III SA 917/88 - Wyrok NSA z 1989-01-20

/Dz.U. nr 3 poz. 18/, należy rozumieć nie tylko podejmowanie aktów prawnych, wprowadzających uciążliwe dla nabywcy warunki, ale także konkretyzację tych warunków poprzez...
w interes konsumentów i jest warunkiem uciążliwym, przynoszącym sprzedawcy nieuzasadnione korzyści, nie może być oceniane na podstawie ustaw z dnia 28 stycznia 1987 r...

I SA 736/88 - Wyrok NSA z 1989-02-14

postępowania nie jest sprzeczne z interesem społecznym. Sprawę należy wówczas rozpatrywać na tle art. 41 ust. 2 tej ustawy, porównując okoliczności sprawy z prawnymi przesłankami...
nieruchomości /Dz.U. nr 22 poz. 99 ze zm../ organ orzekający ma obowiązek wynikający z art. 105 par. 2 Kpa ustalenia, czy umorzenie postępowania nie jest sprzeczne z interesem...

IV SA 918/88 - Wyrok NSA z 1989-05-30

administracji państwowej jest działanie mające na celu ochronę także słusznych interesów obywateli. Odnosząc treść norm prawnych zawartych w tych przepisach do niniejszej sprawy...
ustawy nie może budzić wątpliwości fakt, że norma prawna, zawarta w tym przepisie, ma na celu wyłącznie ochronę interesów właściciela nieruchomości. Istota tej ochrony wyraża...
1   Następne >   3