Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 333/13 - Wyrok NSA z 2014-03-28

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stosownie zaś do art. 61a § 1 k.p.a....
/Po 996/10). Pojęcie strony może być wyprowadzone tylko z konkretnej normy prawnej, która może stanowić podstawę do sformułowania interesu lub obowiązku. Interes prawny...

II OSK 3086/12 - Wyrok NSA z 2014-05-29

wskazał, że pismem z 18 stycznia 2012 roku wezwano MPO do wykazania się interesem prawnym w prowadzonym postępowaniu a jego stanowisko zostało zaprezentowane w piśmie z 31...
regulacji, co oznacza konieczność odwołania się do ogólnych norm postępowania administracyjnego! (art. 28 K.p.a.). Ustalenie interesu prawnego osoby uczestniczącej...

VI SA/Wa 884/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

strony możliwa byłaby tylko w sytuacji, w której organ wykazałby, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności nie dotyczy żadnego interesu prawnego lub obowiązku...
prawnym wnioskodawcy decyduje norma prawa materialnego, w przedmiotowej sprawie przepisy ustawy o sporcie: art. 13 i art. 15 ustawy. Interes prawny pojawia się wówczas...

II OSK 624/13 - Wyrok NSA z 2014-09-17

nie zaistniała podstawowa przesłanka wynikająca z przepisu art. 101 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jaką jest naruszenie interesu prawnego, skoro...
w Łodzi wyrokiem z dnia 20 listopada 2012 r. sygn. akt II SA/Łd 660/12, skargę tę oddalił., W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż kryterium interesu prawnego, o którym mowa...

II OSK 46/13 - Wyrok NSA z 2014-06-09

w aspekcie przesłanek stwierdzenia nieważności określonych w art. 156 § 1 k.p.a. Ustalenie istnienia bądź nieistnienia interesu prawnego po stronie wnoszącego o stwierdzenie...
nieważności domaga się dany podmiot. Dokonywanie nowych ustaleń może dotyczyć okoliczności bezpośrednio odnoszących się do oceny interesu prawnego wnioskodawcy...

II SA/Wr 292/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-11

chroniony interes ekonomiczny'. Zdaniem strony, Spółce jako przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przysługuje interes prawny w zaskarżeniu uchwały o odmowie...
zatwierdzenia taryf, wynikający z art. 26 ust. 1 stawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Interesem prawnym przedsiębiorstwa wodociągowo...

II OSK 140/13 - Wyrok NSA z 2014-06-18

. Wnioskodawca zarzucił organowi naruszenie art. 7, 77, 107 kpa przez niedostateczne wyjaśnienie okoliczności faktycznych, tj. kwestii interesu prawnego skarżącego, brak...
ma wykazać swój interes prawny. Podniósł, że działka nr [...], stanowiąca jego własność, znajduje się w odległości około 160 m od działki nr [...], na której znajduje...

VI SA/Wa 118/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

, gdy ma w tym interes prawny. W niniejszej sprawie interes prawny w ustaleniu prawa do przedmiotowego patentu mają na równi zgłaszający jak i współtwórca., W skardze...
2013 r. nabyła prawo do uzyskania patentu na przedmiotowy wynalazek i tym samym przysługuje jej interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy będącej przedmiotem skargi...

II SA/Rz 249/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-28

sprawie skarżący nie wykazali się interesem prawnym do zaskarżenia uchwały będącej przedmiotem skargi. Nie można wywodzić materialnoprawnego interesu podmiotu wyłącznie...
, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej...

II GSK 1216/13 - Wyrok NSA z 2014-10-07

oraz do wykazania interesu prawnego we wszczęciu postępowania Gmina, pismem z dnia 25 [...] 2012 r., wskazała na interes prawny wynikający z art. 84 ust. 10 a P.g.g., wedle...
prawo do uczestniczenia w postępowaniu na prawach strony działa jednocześnie jako podmiot, którego interesu prawnego dotyczy postępowanie, a prawo do uczestniczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100