Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 1498/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-09-10

Interes prawny to interes wypływający z przepisów ustrojowych, przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego. Każdy z tych przepisów może kształtować...
uprawnienia i obowiązki jednostki. Nie można zatem zawęzić interesu prawnego jednostki wyłącznie do przepisów prawa materialnego. Interes prawny może zatem wypływać...

IV SA 2747/00 - Wyrok NSA z 2002-11-04

Gmina może być stroną postępowania administracyjnego ze względu na własny interes prawny nawet wtedy, gdy jej organ, np. wójt, burmistrz, prezydent, brat udział...
miasta K., gmina ta ma własny interes prawny w sprawie. Skarga powołuje się przy tym na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 1995 r., II SA 1625/94...

III RN 24/02 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-06-13

jest bowiem wykazanie, że gmina nie ma interesu prawnego w jej wniesieniu., 2. Jedynie gmina /jako osoba prawna/, która wykaże, że ma interes prawny we wniesieniu skargi...
Administracyjnym uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...

II SA 4000/01 - Wyrok NSA z 2002-12-11

Pojęcie interesu prawnego stanowiącego przesłankę żądania unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia...
1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./ jest tożsame z pojęciem interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...

III RN 19/02 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-11-14

z art. 28 Kpa stroną może być każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu swój interes prawny lub obowiązek...
., Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw...

III RN 218/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

Przedsiębiorca, który domaga się dostępu do rynku w ten sposób, że chce opisowo oznaczać sprzedawane przez siebie towary, ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia...
, podnosząc, że Urząd nie rozstrzygnął o istnieniu po stronie wnioskodawcy interesu prawnego w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego; znak został...

III RN 129/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-13

poz. 368 ze zm./ najemca budynku stanowiącego część składową wywłaszczonej nieruchomości nie miał więc interesu prawnego dotyczącego wyniku postępowania...
interpretacji tych przepisów oraz zawartej w nich kategorii pojęciowej 'interes prawny', w oderwaniu od przepisów prawa materialnego regulujących istnienie stosunku najmu...

IV SA 2024/00 - Wyrok NSA z 2002-07-04

Cechą interesu prawnego jest jego realność. Interes ten musi istnieć w dacie stosowania norm prawa administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...
Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ Sąd wszczyna postępowanie na podstawie skargi wniesionej przez uprawniony podmiot, czyli każdego kto ma w tym interes prawny...

SA/Bk 1082/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-02-07

Osoba korzystająca z usług świadczonych przez samorządową jednostkę organizacyjną nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały rady gminy określającej zasady...
podwyżki płac i jednocześnie ma duży wpływ na zwiększenie stawki opłat za wodę. Tym samym narusza jego interes prawny jako odbiorcy wody dostarczanej przez ZWiK w G...

IV SA 2238/01 - Postanowienie NSA z 2002-04-25

, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, zarzut zaś wnieść może jedynie podmiot szczególnie legitymowany: ten, którego interes prawny lub uprawnienia zostają...
naruszone przez ustalenia projektu planu. O charakterze prawnym uwag zgłoszonych do projektu planu decyduje to, czy w danej sytuacji został naruszony interes prawny...
1   Następne >   +2   +5   +10   43