Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 860/10 - Wyrok NSA z 2010-11-18

naruszenia interesu prawnego spółki, wnosząc o zmianę powyższej uchwały lub podjęcie nowej uchwały w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi gminnej:, - ulicy P. w Warszawie...
jednak w ocenie Rady m.st. Warszawy, skarżąca nie wykazała naruszenia przez ww. uchwałę jej interesu prawnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że skarga...

II OSK 1940/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

również szczegółowo swój interes prawny we wniesieniu skargi uznając, że posiadają go mimo, iż nie są właścicielami żadnej nieruchomości objętej planem., W odpowiedzi na skargę Rada...
Miasta R. wniosła o jej oddalenie. Rada w szczególności podkreślił brak interesu prawnego skarżących we wniesieniu skargi oraz zaznaczyła, że zgodnie z ugruntowanym...

II GSK 335/09 - Wyrok NSA z 2010-02-09

pod nazwą M.S. s.c. - zwanych dalej również uprawnionymi., Skarżąca swój interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy uzasadniała przepisami...
nie kwestionowali interesu prawnego skarżącej, lecz następnie na rozprawie przed Urzędem Patentowym stwierdzili, iż skoro skarżąca ma prawo do używania znaku OSKARY MODY R-180722...

VI SA/Wa 2042/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-02

. Postawili również wniosek o wznowienie postępowania w sprawie decyzji z dnia [...] grudnia 2006 r. Podnieśli, że ich interes prawny wynika z bezpośredniego sąsiedztwa...
dotychczasowego terenu górniczego, co ich zdaniem potwierdza ich interes prawny w uczestniczeniu jako strona postępowania w sprawie zmiany koncesji., Orzekając na skutek...

II SA/Kr 115/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-01

naruszają interes prawny skarżącego., W odpowiedzi na przedmiotową skargę organ planistyczny wniósł o jej oddalenie., Organ podniósł, iż bezzasadne jest twierdzenie...
prawnym lub uprawnieniem, ale jednoczesnym naruszeniem tego interesu lub uprawnienia. Naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia wnoszącego skargę na uchwalę organu...

VI SA/Wa 516/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

z siedzibą w W. A. sp. z o.o. z siedzibą w W. uzasadniała swój interes prawny w przystąpieniu do niniejszego postępowania sądowego faktem zawarcia z A. L. umowy...
zdaniem spółki jej interes prawny do występowania w niniejszej sprawie w charakterze uczestnika postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;, Zgodnie...

VI SA/Wa 517/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

z siedzibą w W. A. sp. z o.o. z siedzibą w W. uzasadniała swój interes prawny w przystąpieniu do niniejszego postępowania sądowego faktem zawarcia z A. L. umowy...
zdaniem spółki jej interes prawny do występowania w niniejszej sprawie w charakterze uczestnika postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;, Zgodnie...

VI SA/Wa 510/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-25

o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...]. Swój interes prawny w przystąpieniu...
działalności gospodarczej. Powyższe argumenty, podnoszone przez [...] sp. z o.o., uzasadniały, w jej ocenie, istnienie interesu prawnego do występowania w niniejszej...

IV SA/Wa 368/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-24

również szczegółowo swój interes prawny we wniesieniu skargi uznając, że posiadają go mimo, iż nie są właścicielami żadnej nieruchomości objętej planem., W odpowiedzi...
podkreśliła w szczególności brak interesu prawnego skarżących we wniesieniu skargi oraz zaznaczyła, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem na skarżącym spoczywa...

II FSK 1854/08 - Wyrok NSA z 2010-03-17

. na rzecz byłej małżonki wnioskodawcy p. K. P. W uzasadnieniu wnioskodawca wyjaśnił, że ma interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia, gdyż w sprawie sądowej o podział majątku...
zaświadczenia o żądanej treści, co oznacza, że wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego w jego uzyskaniu. Dyrektor Izby Skarbowej w K. po rozpatrzeniu zażalenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100