Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1529/85 - Postanowienie NSA z 1986-01-14

, gdyby była stroną postępowania administracyjnego. Pojęcie strony zostało określone w art. 28 Kpa. Zgodnie z tym przepisem stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. ...

III SA 97/86 - Wyrok NSA z 1986-06-30

stwierdza, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
. Takie sformułowanie przepisu oznacza, że jedynym elementem kwalifikującym, który ma znaczenie dla uznania danego podmiotu za stronę, jest występowanie interesu prawnego...

III SA 1377/85 - Wyrok NSA z 1986-03-10

, czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie. Z materiałów dowodowych w niniejszej sprawie wynika, że publikacje i kasety magnetofonowe, objęte przepadkiem na mocy...
., zatwierdzonego przez Prokuratora Wojewódzkiego w W. postanowieniem z dnia 21 listopada 1983 r. Tomasz P. zatem miał interes prawny w sprawie administracyjnej i organ...

III SA 1146/85 - Wyrok NSA z 1986-02-13

prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W świetle tego przepisu jest niewątpliwe...
pkt 5 Kpa może dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy wykonanie określonych w niej czynności jest niemożliwe ze względów technicznych lub prawnych. Taka okoliczność w sprawie...

III AZP 3/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

się o wydanie zaświadczenia, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli uprawdopodobni swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu...
. w przedmiocie wydania zaświadczenia po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy...

IV SA 308/86 - Wyrok NSA z 1986-06-27

może dotyczyć prawnych interesów właścicieli tylko tych nieruchomości, na których przewidziane jest wykonywanie robót związanych z projektowanymi pracami badawczymi. Wobec...
, z punktu widzenia interesu społecznego i słusznego interesu obywateli co do wyboru rejonu dla przeprowadzenia tych badań. Z zebranych dokumentów wynika, że wybrany rejon...

III AZP 2/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

gospodarczą. W takiej sytuacji udzielenie zezwolenia byłoby sprzeczne z interesem społecznym. Jako podstawę prawną takiego rozstrzygnięcia organ administracji wskazał...
kwietnia 1985 r. w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności poligraficznej po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego...

IV SA 99/86 - Wyrok NSA z 1986-06-20

skargę oddala W niniejszej sprawie interes społeczny, o którym mowa w art. 7 Kpa, nie sprzeciwiał się uwzględnieniu słusznego interesu jednej lub drugiej strony a zatem...
byłaby bowiem ingerencją w sferę polityki administrowania, co w obecnym stanie prawnym dotyczącym zakresu sądowej kontroli decyzji administracyjnych, nie jest dopuszczalne. ...

II SA 306/86 - Wyrok NSA z 1986-10-13

, wymienioną w przepisach prawnych dotyczących koncesjonowania takiej działalności, właściwy organ administracji państwowej ma obowiązek wydać mu stosowne zezwolenie, chyba...
jest uzasadnione, skoro prowadzi on zakład od kilku lat i w całej okolicy jest to jedyny zakład tego rodzaju. Interes społeczny więc przemawia za rozszerzeniem asortymentu...

IV SA 326/86 - Wyrok NSA z 1986-10-21

poczynionych ustaleń z uwzględnieniem obowiązującego planu rozmieszczenia adwokatów na terenie Izby oraz społecznych potrzeb zapewnienia należytej pomocy prawnej. Wskazał...
wynikającym ze sprostowania błędu pisarskiego obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1982 r. /Dz.U. nr 25 poz. 187/, skarżący, jako radca prawny...
1   Następne >   2