Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 1235/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-31

jej uchylenia., Minister środowiska wezwał skarżącą do wykazania jej interesu prawnego w zakresie wniesionego odwołania. Skarżąca w piśmie z dnia 15 kutego 2011 r. wskazała...
, iż interes prawny spółki w przedmiotowym postępowaniu wynika z prawa własności do nieruchomości gruntowych w granicach projektowanego terenu górniczego 'X...

VI SA/Wa 2424/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-03

. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż skarżącą spółka nie wykazała interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym udzielenia koncesji na rzecz spółki K. Sp. z o.o....
strona powołała się na własny interes prawny w zakresie zgłoszonego żądania. Zdaniem skarżącej spółki sporna decyzja koncesyjna na wydobywanie kopaliny ze złoża...

VI SA/Wa 2608/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

z dnia 14 czerwca 2010 r., w odpowiedzi na wezwanie organu w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do wykazania interesu prawnego, negując zasadność wezwania, Gmina R. wyjaśniła...
o prawach i obowiązkach jednego podmiotu odnosi skutek wobec praw i obowiązków innego podmiotu, postępowanie dotyczy interesu prawnego lub obowiązku tego innego podmiotu...

VI SA/Wa 2610/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

14 czerwca 2010 r., w odpowiedzi na wezwanie organu w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do wykazania interesu prawnego, negując zasadność wezwania, Gmina R. wyjaśniła, iż posiada...
i obowiązkach jednego podmiotu odnosi skutek wobec praw i obowiązków innego podmiotu, postępowanie dotyczy interesu prawnego lub obowiązku tego innego podmiotu...

VI SA/Wa 2609/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

.., Pismem z dnia 14 czerwca 2010 r., w odpowiedzi na wezwanie organu w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do wykazania interesu prawnego, negując zasadność wezwania, Gmina R. wyjaśniła...
interesu prawnego lub obowiązku tego innego podmiotu, w sposób pośredni, przy czym przepis art. 28 k.p.a nie stawia wymogu, aby postępowanie administracyjne dotyczyło...

VI SA/Wa 2645/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-24

, iż odwołujący się nie wskazał swojego interesu prawnego, co statuowałoby go, jako stronę postępowania w rozumieniu art. 28 kpa. Postępowanie odwoławcze zainicjowane przez podmiot...
Miejskiej [...]., W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł m.in., iż jako strona postępowania (zgodnie z art. 28 Kpa) posiada interes prawny w niniejszym postępowaniu...

II SA/Kr 553/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-13

, że istnienie interesu prawnego po stronie skarżącego w niniejszej sprawie wynika z prawa cywilnego, bowiem jako właściciel działki leżącej na terenie objętym miejscowym planem...
zagospodarowania przestrzennego ma interes prawny we wszystkich sprawach dotyczących tej własności., W ocenie skarżącego przeznaczenie jego działki de facto wyłącznie...

VI SA/Wa 780/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-14

do jego wniesienia a przede wszystkim poddać kontroli problemy związane z dopuszczalnością wniesienia odwołania oraz z interesem prawnym podmiotu, który wniósł ten środek...
zaskarżenia., W toku wskazanego postępowania ustalono, iż wnoszący odwołanie od decyzji koncesyjnej wywodzą swój interes prawny do jej zaskarżenia z tytułu posiadania...

II SA/Ol 602/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-20

innemu przewoźnikowi. W myśl art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego nie legitymuje się on własnym interesem prawnym do złożenia wniosku, gdyż nie był podmiotem...
, z powodu których odmówiło wszczęcia postępowania z urzędu. P. R. podniósł również, iż interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa może wypływać nie tylko z konkretnego przepisu...

VI SA/Wa 1290/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-21

[...] lutego 2010 r. organ drugiej instancji, wystąpił do A. D. oraz T. M. z prośbą o wykazanie interesu prawnego uzasadniającego złożenie przedmiotowego odwołania...
. 28 k.p.a., jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100