Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 367/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-18

pod nazwą 'A' s. c. w T. wezwali Radę Miasta Trzebini do usunięcia naruszenia interesu prawnego wywołanych przedmiotową uchwałą., Skargą z dnia 11 lutego 2009 r. (data...
oddziaływanie obiektu na środowisko i przeciwdziałać ewentualnym awariom., Strona skarżąca upatruje naruszenia interesu prawnego w niezgodnym z prawem ograniczeniu prawa własności...

II SA/Kr 492/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-18

Powiatowego w M., dnia [...] kwietnia 2006 r.)., Skarżący wskazał, iż kwestionowana uchwała narusza jego interes prawny, a naruszenie polega na tym, że w sposób sprzeczny...
planu., Organ odniósł się także do twierdzeń skargi o naruszeniu przedmiotową uchwała interesu prawnego skarżącego. Organ podniósł, iż planowanie przestrzenne z reguły...

II SA/Kr 265/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-09-08

wykluczenie zabudowy, co spowodowało naruszenie interesu prawnego skarżącego., Skarżący w kwestii naruszenia procedury uchwalania kwestionowanej uchwały sformułował następujące...
wniosła o jej oddalenie z powodu niewykazania przez skarżącego naruszenia jego interesu prawnego ewentualnie o jej oddalenie wobec bezzasadności skargi., Co do zarzutów...

II GSK 774/08 - Wyrok NSA z 2009-03-12

wniosku jako nieuzasadnionego. Uczestnik podkreślił, że skarżący nie wykazał istnienia interesu prawnego, co jest równoznaczne z brakiem legitymacji do wystąpienia...
. Istnienie swojego interesu prawnego wywiódł z okoliczności wystosowania przez uczestnika listów, w których zarzucono skarżącemu naruszenie praw wyłącznych do spornego znaku...

II SA/Sz 218/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-13

istnienie interesu prawnego do uzyskania takiego dokumentu, wnioskodawca zaś istnienia interesu prawnego nie wykazał. Fakt toczącego się postępowania egzekucyjnego...
świadczy, według Starosty, o istnieniu interesu faktycznego, a nie prawnego. Spółka nie wskazała także przepisu prawa materialnego, z którego wynikałoby jej prawo do uzyskania...

I SA/Wr 338/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-18

się interesem prawnym, aby mieć legitymację czynną, to jest być uprawnionym do wniesienia skargi. Interes ten ma charakter materialnoprawny i oznacza wskazanie przepisu prawa...
materialnego, z którego dany podmiot może wywieść prawa lub obowiązki. Skarżący w oczywiście błędny sposób uznał, że decyzja z dnia [...] dotyczyła jego interesu prawnego...

I SA/Wr 339/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-18

się interesem prawnym, aby mieć legitymację czynną, to jest być uprawnionym do wniesienia skargi. Interes ten ma charakter materialnoprawny i oznacza wskazanie przepisu prawa...
materialnego, z którego dany podmiot może wywieść prawa lub obowiązki. Skarżący w oczywiście błędny sposób uznał, że decyzja z dnia [...] dotyczyła jego interesu prawnego...

II OSK 1843/09 - Wyrok NSA z 2009-12-29

ze zm.). Przywołany przepis stanowi, że legitymowanym do zaskarżenia uchwały organu gminy jest każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały nią naruszone. Wobec braku...
legalnej definicji pojęcia 'interes prawny' zarówno skarżąca jak i organ słusznie odniosły się do stanowiska wypracowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych. Sąd...

II SA/Bk 28/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-12

. i podanie numerów ksiąg wieczystych, bądź numerów zbioru dokumentów dla ustalonych nieruchomości., W wyniku zobowiązania przez organ do wykazania interesu prawnego, w uzyskaniu...
wypisu z ewidencji gruntów, spółka 'W.' wskazała, że posiada interes prawny, rozumiany jako prawo podmiotowe wierzyciela do egzekwowania świadczenia, podkreślając...

II SA/Kr 1319/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-15

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw...
Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100