Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 952/90 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1990-09-27

1. Interes prawny w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ może być naruszony także uchwałą...
organu gminy, która negatywnie wpływa na status skarżącego jako mieszkańca gminy. Musi on jednak wykazać, w jaki sposób doszło do naruszenia jego interesu prawnego...

SA/Wr 990/90 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1990-10-15

Bez względu na przedmiot sprawy i jego rzeczywisty związek z interesem prawnym gminy, gmina nie jest stroną postępowania administracyjnego w sprawie indywidualnej...
nie ma miejsca na jego własny interes prawny lub obowiązek także wówczas, gdy w rzeczywistości decyzja jednak dotyka bezpośrednio lub pośrednio jego praw lub obowiązków. Taka...

II SA 502/90 - Wyrok NSA z 1990-09-27

prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Naczelny Sąd Administracyjny...
decyzja rzeczywiście dotyczy interesu prawnego lub obowiązku prawnego wnoszącego skargę, czy istotnie narusza jego uprawnienia, czy też jest to tylko subiektywne, błędne...

SA/Gd 796/90 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1990-08-22

jest gmina lub związek komunalny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone, przy czym podstawą wniesienia skargi jest uchwała organów gminy...
niż 30 dni od daty doręczenia uchwały w trybie określonym w art. 90 tej ustawy. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie...

SA/Wr 78/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-06-28

ustawą. Taką możliwość wymeldowania na wniosek osoby trzeciej mającej w tym interes prawny /strony/ albo też z urzędu przewiduje jedynie przepis art. 15 ust. 2 ustawy...
faktycznym i prawnym tej sprawy doszedł do następujących ustaleń i wniosków. Stosownie do treści art. 196 par. 1 Kpa sąd administracyjny kontroluje na skutek wniesionej skargi...

SA/Gd 965/90 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1990-11-22

administracyjnego. Artykuł 98 ust. 3 omawianej ustawy o samorządzie terytorialnym stanowi, że do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek komunalny, których interes prawny...
- Dz.U. nr 16 poz. 95/ nie pociąga za sobą ujemnych skutków prawnych co do samej uchwały, jak i co do możliwości podjęcia działań nadzorczych przez wojewodę., 2. Artykuł 91 ust...

III AZP 7/90 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-09-20

jako działanie osoby prawnej, podjęte w interesie jednostek uczestniczących w spółce., Sąd Najwyższy zważył, co następuje:, Przepis art. 47 par. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r...
regulacji prawnej pod nadzorem organów administracji państwowej w celu realizacji ważnych z punktu widzenia interesów Państwa zadań społeczno-gospodarczych w zakresie...

IV SA 1144/89 - Wyrok NSA z 1990-02-12

przesłanki z art. 155 Kpa, stanowiącego podstawę prawną rozstrzygnięcia., Istotnie według tego przepisu za zmianą lub uchyleniem decyzji powinien przemawiać interes społeczny...
i słuszny interes strony. ...

II SA 524/90 - Wyrok NSA z 1990-10-22

w komunikacie, nie są porozumieniem monopolistycznym i nie zastępują cen urzędowych, jak utrzymuje Minister Finansów, gdyż nie mają żadnej mocy prawnej. Krajowy Związek...
jest tylko reprezentantem społeczno-zawodowych interesów rolników, w czym zresztą także nie jest monopolistą, ponieważ funkcjonują różne związki i zrzeszenia branżowe...

IV SA 224/90 - Wyrok NSA z 1990-05-28

, która stwierdza nieważność innej decyzji. , Stwierdzenie nieważności decyzji podejmowane jest dla ochrony porządku prawnego, a więc w interesie społecznym. Chodzi...
porządku prawnego, a więc w interesie społecznym. , Nie można podzielić poglądu Architekta Miasta W., wynikającego z jego decyzji z dnia 27 września 1989 r., wydanej...
1   Następne >   +2   4