Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 704/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-12

że uprawniony ze znaku nie podjął ich używania. Skarżąca, uzasadniając swój interes prawny w domaganiu się wygaśnięcia przedmiotowych znaków towarowych, wskazywała...
stwierdził, iż brak jest podstaw do wygaszenia prawa ochronnego na sporne znaki, a ponadto podniósł, że nie można wywodzić interesu prawnego, opierając go na podobieństwie...

IV SA/Wa 1309/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-02

jej interesu prawnego ani obowiązku., Minister Środowiska podniósł, iż udzielone spółce pozwolenie zintegrowane nie jest pozwoleniem na prowadzenie fermy, czyli na prowadzenie...
., wobec czego nie można uznać, że z art. 140 k. c. i art. 144 k. c. wynika interes prawny gminy D. w postępowaniu o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do środowiska...

II FSK 891/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

nie wskazał jednak jaki jego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone zaskarżoną uchwałą. Również w 'wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa osób trzecich' z dnia 14...
grudnia 2004 r. skierowanym do Rady, a poprzedzającym wniesienie skargi, skarżący radny nie wskazał interesu prawnego ani uprawnienia, które miałyby być naruszone...

II GSK 227/06 - Wyrok NSA z 2006-11-21

nie jest stroną postępowania w sprawie złożonego sprzeciwu ze względu na brak interesu prawnego, co skutkuje brakiem legitymacji do wniesienia skargi. Zdaniem organu, B...
. S.A. posiada wyłącznie interes faktyczny w postępowaniu sprzeciwowym, natomiast interes prawny uzyska w postępowaniu spornym., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

III SA/Wr 319/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-12

w przedmiocie zezwolenia o zajęcie pasa drogowego, toczące się z wniosku innego podmiotu, dotyczy interesu prawnego lub obowiązku inwestora. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
, w terminach we wniosku wskazanym., Interes prawny w ubieganiu się o zmianę kwestionowanej decyzji (mimo wykonania robót) D. Spółka Gazownictwa spółka z o.o. uzasadniała obawą...

III SA/Wa 533/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-01

w prawie materialnym, której istnienie jest badane dopiero w toku postępowania. Spółka wskazała również, że ma interes prawny i faktyczny w udziale w postępowaniu. Podniosła...
przedmiotem postępowania. Jeżeli bowiem akt nie wywiera bezpośredniego wpływu na sferę sytuacji prawnej danego podmiotu, to nie można mówić o interesie prawnym strony...

II SA/Go 474/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-06

administracyjnymi (DZ.U. z 2002r. nr 153 poz. 1270 ze zm.) -zwaną dalej p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...
, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

VII SA/Wa 1342/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-19

roku, a więc jeszcze przez rok po przystąpieniu Polski do UE., Wnioskodawca we wniosku o stwierdzenie nieważności wykazywał na swój interes prawny wynikający z faktu...
jego interesu prawnego jako właściciela dokumentacji jest również ochrona praw autorskich i know-how do wyników badań., Mimo tej obszernej argumentacji na wypadek, gdyby Minister...

VI SA/Wa 24/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-05

Wojewody [...] interes faktyczny nie wystarcza by być stroną postępowania, gdyż o takim uprawnieniu przesądza wyłącznie interes prawny, wynikający z przepisów prawa...
tego, że wykładnia interesu prawnego w postępowaniu o zatwierdzenie projektu prac geologicznych uległa zmianie w wyniku wydania przez WSA w Warszawie wyroku z dnia 24 września 2004 r...

II SA/Łd 148/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-07-05

'nie spełnia' szeregu wymogów merytorycznych i proceduralnych. Podejmując próbę wskazania interesu prawnego zauważyło, iż na podstawie tej uchwały może być wybudowanych...
zatytułowanym 'Stanowisko skarżącego dotyczące jego interesu prawnego w niniejszej sprawie' z dnia 20 czerwca 2006r., poza opisaniem nieprawidłowości w toku procedury planistycznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100