Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 48/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-03-09

1. Stroną w postępowaniu administracyjnym jest każdy, kto żądając czynności organu ze względu na swój interes prawny polegający na ochronie zajmowanego mieszkania...
przed uciążliwościami i zagrożeniami spowodowanymi lokalizacją garażu., 2. Ograniczenie pojęcia 'interesu prawnego' tylko do interesu chronionego przez normy prawa materialnego...

I SA 1356/82 - Wyrok NSA z 1982-12-20

1. Stosownie do art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie, a zatem z chwilą zawarcia umowy notarialnej zobowiązującej...
do przeniesienia własności nieruchomości /art. 597 par. 1 w zw. z art. 157 par. 2 Kc/ nabywca ma interes prawny w sprawie administracyjnej dotyczącej tej nieruchomości, wobec czego...

II SA 239-243/82 - Postanowienie NSA z 1982-03-01

w postępowaniu administracyjnym i nie zaskarża konkretnej decyzji dotyczącej jego interesu prawnego lub obowiązku, bądź decyzji wydanej na jego żądanie ze względu na interes prawny...
dotyczących ich interesu prawnego lub obowiązku bądź decyzji wydanych na żądanie tych zakładów ze względu na ich interes prawny lub obowiązek /art. 28 Kpa/. , Skargi w części...

SA/Kr 517/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-01-19

1. Właściciel nieruchomości, na której ma być zrealizowana inwestycja państwowa, jest stroną w rozumieniu art. 28 Kpa, ma więc interes prawny w uczestniczeniu...
prawnego dotyczy postępowanie. Nie ulega wątpliwości, że właściciel nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja, ma interes prawny w uczestniczeniu...

I SA 890/82 - Wyrok NSA z 1982-11-12

wywłaszczeniu, wszystkich osób, których interesów prawnych postępowanie to dotyczy /art. 28 Kpa/., 2. Dowodem rozpatrzenia zarzutów i wniosków zgłaszanych przez strony...
, przewidujący w art. 28, że stroną w postępowaniu administracyjnym jest m.in. każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie. Nie ulega natomiast wątpliwości...

I SA 235/82 - Wyrok NSA z 1982-06-04

a nie prawne, a zatem nie mogą służyć ograniczeniu prawa własności tak długo, jak długo nie zostaną zastosowane w planie szczegółowym lub w akcie prawnym o wyznaczeniu...
nr 53, 57, 56, 62 i 61. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazano art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego...

SA/Wr 220/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-07-16

i podstawy prawnej, jednakże narusza interes strony, pozbawiając ją możliwości odwołania się od wadliwych rozstrzygnięć organów administracji. Następnie wskazuje...
mieszkalnego narusza przepisy prawa materialnego oraz interes społeczny, a w szczególności słuszny interes strony. , Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: , Stosownie...

I SA 438/82 - Wyrok NSA z 1982-07-02

Jeżeli o przydział tej samej części lokalu występują dwie strony o zbieżnych interesach, z powołaniem się jednak na odmienne podstawy prawne żądania, organ administracji...
powinien - jakkolwiek art. 62 Kpa nie ma w takim wypadku bezpośredniego zastosowania - obie sprawy rozpatrywać łącznie, kierując się zasadami interesu stron...

I SA 255/82 - Wyrok NSA z 1982-06-04

wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes strony /art. 7 Kpa/. Organy te powinny w sposób wyczerpujący...
, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Uzasadnienie prawne powinno zaś wyjaśniać podstawy prawne decyzji...

II SA 1031/82 - Wyrok NSA z 1982-09-23

w ten sposób, że w razie wątpliwości należy sprawę rozstrzygać na niekorzyść obywatela. Przeciwnie, wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść obywatela, jeśli nie stoi temu na przeszkodzie ważny interes...
do tego, że obywatel ponosiłby skutki prawne znacznych opóźnień w spółdzielczym budownictwie mieszkaniowym. Gdyby bowiem skarżący w deklarowanym czasie - na początku lat siedemdziesiątych...
1   Następne >   +2   4