Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 425/91 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1991-06-12

, której interes prawny lub uprawnienie zostało również naruszone zaskarżoną uchwałą., 2. Wprawdzie przepis art. 101 ust. 3 ustawy samorządowej w sprawie wezwania do usunięcia...
Miejskiej z wezwaniem do usunięcia naruszenia interesu prawnego skarżących, jak tego wymaga art. 101 ustawy samorządowej - skarżący złożyli pismo procesowe, w którym wyjaśnili...

III ARN 13/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-04-11

z art. 61 par. 4 Kpa organ administracyjny ma obowiązek ustalenia czy są podmioty, które mają interes prawny lub obowiązek zaangażowany w sprawie i zawiadomienia...
ich - jako strony - o toczącym się postępowaniu., Interes prawny powinien być rozumiany jako zobiektywizowana, czyli realnie istniejąca potrzeba prawnej ochrony; jest to interes...

SA/Wr 294/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-05-24

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ 'każdy, czyj interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ...
w drodze przetargu, to niewątpliwie postanowienia te naruszają jej 'uprawnienie' oraz 'interes prawny'., Dysponując legitymacją procesową do wniesienia skargi Spółdzielnia...

SA/Kr 1303/91 - Postanowienie NSA oz. w Krakowie z 1991-12-06

uchwały organu gminy podjętej w sprawie z zakresu administracji publicznej a naruszającej interes prawny czy uprawnienia skarżącego zostaje wyłączona w przypadku...

IV SA 1341/90 - Wyrok NSA z 1991-02-01

, nie ma natomiast interesu prawnego w rozumieniu art. 28 Kpa. O tym bowiem, czy ktoś ma interes prawny, przesądzają przepisy prawa materialnego. Chodzi tu przy tym o takie przepisy...
spornego obiektu, lecz w obiekcie tym jedynie zajmuje lokal mieszkalny. Z racji zajmowania lokalu skarżący ma interes faktyczny związany z rozbiórką tego obiektu...

SA/Ka 100/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-04-11

praworządnego wymiaru sprawiedliwości., 2. Interes prawny, o którym mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym w odróżnieniu od interesu strony z art. 28 Kpa...
jest interesem o charakterze grupowym, zbiorowym. (...) Przepis art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym stanowi, że w zakresie nie uregulowanym...

SA/Po 1078/91 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 1991-10-23

lub związek komunalny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą wniesienia skargi jest uchwała organów gminy., W niniejszej sprawie...
na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody P-kiego nie może zastąpić uchwały, o której mowa w art. 98 ust. 3 tej ustawy., Żaden przepis ustawowy w obecnie obowiązującym stanie prawnym...

IV SA 972/90 - Wyrok NSA z 1991-01-29

postępowania w rozumieniu art. 28 Kpa. Według tego przepisu decydującym kryterium uznania określonego podmiotu za stronę jest występowanie albo interesu prawnego...
, albo obowiązku prawnego. O tym zaś, czy interes lub obowiązek mają charakter prawny, czy tylko faktyczny, przesądza z kolei treść przepisów prawa materialnego. Chodzi...

SA/Lu 889/90 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1991-02-12

, że Mieczysław K. nie został powiadomiony o wszczęciu postępowania administracyjnego w jego sprawie, co narusza jego interes prawny i faktyczny /art. 61 par. 4 Kpa...
przydzielenia lokalu zastępczego - stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji. Mieczysław K. utracił tytuł prawny do dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego w G. na mocy wyroku...

P 1/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-01-08

dla interesu prawnego tych obywateli, których sprawa zawisła w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. TK pragnie w związku z tym zauważyć, że pytanie prawne Prezesa Naczelnego Sądu...
aktu normatywnego przed wydaniem orzeczenia., Odnosi się do sytuacji, w której utracił moc prawną akt normatywny kwestionowany w pytaniu prawnym, nie zaś akt prawny...
1   Następne >   +2   6