Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Wr 1452/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-10-04

przesądza zarazem o braku jego interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały rady gminy do sądu administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5...
marca 1995 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego mieszkańców miasta, polegającego na ograniczeniu ich udziału w rozstrzyganiu spraw wspólnoty gminnej., W odpowiedzi...

III ARN 18/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-08-23

na wezwanie o usunięcie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, albo - w wypadku nieudzielenia odpowiedzi na to wezwanie - od dnia, w którym upłynął dwumiesięczny termin...
. 216a par. 1 Kpa., 2. Organom gminy przysługuje co najmniej trzydziestodniowy termin, w którym winny ustosunkować się do wezwania o usunięcie naruszenia interesu prawnego...

II SA 1933-1934/95 - Postanowienie NSA z 1995-11-09

gminy, a nie tylko ewentualnie zagrażające naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia podmiotu wnoszącego skargę., 3. Pełnienie funkcji radnego nie pozbawia obywatela...
interes prawny lub uprawnienie. Nie można natomiast traktować tego przepisu jako podstawy zaskarżenia uchwały organu gminy przez każdego, kto subiektywnie uznaje uchwałę...

III AZP 9/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-06-08

do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, albo - w wypadku nie udzielenia odpowiedzi na to wezwanie - od dnia, w którym upłynął dwumiesięczny termin...
, że 'każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym...

IV SA 346/93 - Wyrok NSA z 1995-06-09

1. Naruszenie interesu prawnego, o jakim mowa w art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./, to takie naruszenie...
subiektywnie pojmowanego przez skarżącego jego interesu, które obiektywnie polega na nieprzestrzeganiu przez organ norm prawnych powszechnie obowiązujących., 2. Mając...

I SA 2035/93 - Wyrok NSA z 1995-03-18

jest ciągłości prawnej wobec niewzruszenia do dnia dzisiejszego decyzji z 29 września 1951 r. Działacze Towarzystwa zarejestrowanego w 1991 roku mają interes prawny...
, że zarejestrowane w październiku 1991 r. stowarzyszenie 'nie wykazało, że może być stroną w postępowaniu administracyjnym ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...

SA/Wr 2332/94 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1995-01-05

1. Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, spowodowanego uchwałą zgromadzenia związku gmin, skierowane do jednej z rad gmin, które utworzyły...
. Warunkowi wezwania organu gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia nie odpowiada skierowanie do wojewody jako organu nadzoru żądania kontroli legalności...

III PO 9/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-01-11

. 189 Kpc żądanie ustalenia przez Sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa uzależnione jest od wykazania przez powoda, że ma w tym interes prawny...
. Istnienie takiego interesu pracownik wykaże wówczas, gdy ustalenie określonego stosunku prawnego lub prawa będzie konieczne dla celów pracowniczych. Powódka żąda ustalenia...

SA/Ka 1974/95 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 1995-10-02

gminy winno być poprzedzone wystąpieniem do tego organu podmiotu, którego interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone uchwałą, zawierającym wezwanie do usunięcia...
naruszenia., Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia powinno nastąpić w terminie miesięcznym od uzyskania mocy przez uchwałę., Zdaniem Sądu pogląd...

III ARN 21/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-06-20

naruszenia jego interesu prawnego poprzez uchylenie par. 2 pkt 1 powyższej uchwały ustanawiającej zakaz 'ustawienia obiektów nietrwale związanych z gruntem i składowaniem...
wskazanym w art. 199 par. 1 Kpa w związku z art. 216a par. 1 Kpa, liczonym od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   15