Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OPS 1/22 - Uchwała NSA z 2022-06-30

. 735, z późn. zm.); 2. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, jest norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki...
i wypłaty odszkodowania z tego tytułu na rzecz skarżącej Spółki oznacza, że skarżąca posiada interes prawny dotyczący postępowania w tym zakresie i winna zostać uznana...

II SA/Op 474/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-01-10

wniosek o odrzucenie skargi, organ wskazał na brak interesu prawnego skarżących w świetle art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, do wniesienia skargi na kwestionowane...
zarządzenie Burmistrza G. W ocenie organu, skarżący nawet nie podjęli próby wykazania swego interesu prawnego i jego naruszenia. W tym zakresie organ podkreślił...

II OSK 1057/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-30

jego interes prawny jednocześnie naruszając przepisy prawa. Wskazał, że pozostaje właścicielem działek nr [...] i [...], położonych w obrębie nr [...], które bezpośrednio...
skarżonego terenu i uchwalając skarżony plan miejscowy naruszyły interes prawny skarżącego nie uwzględniając sposobu zagospodarowania jego działek, a priori prowadząc...

II SA/Bk 296/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-06-21

o nr [...] w obrębie nr [...]. Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku wskazał, że posiada interes prawny wynikający z tego, iż jest stroną w postępowaniu dotyczącym zwrotu...
interes faktyczny w uzyskaniu dostępu do danych osobowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Jednak nie jest to interes prawny i nie może być traktowany...

IV SA/Po 78/22 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-04-21

sąsiedztwie) istniejących już terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej., Wyjaśniono, że interes prawny skarżącego w zaskarżeniu w/w uchwały wynika z faktu...
interesu prawnego wynika z prawa, jakie przysługuje skarżącemu do nieruchomości objętej zaskarżonym aktem. Tym samym skarżący może realizować swoje prawo do sądu...

II SA/Wr 191/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-08-04

- o oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej. Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi organ wskazał, że strona nie wykazała interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały., Wojewódzki...
przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3...

IV SA/Po 544/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-26

natomiast: 'Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
'. Z powyższego wynika, że każdy podmiot, który wykaże interes prawny lub obowiązek, wymagający konkretyzacji w drodze decyzji właściwego organu administracji, jest stroną...

II SA/Wr 524/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-10-24

- o oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej. Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi organ wskazał, że strona nie wykazała interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały...
., Pismem z dnia 28 września 2022 r. skarżący zostali wezwani do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni poprzez: wykazanie naruszenia interesu prawnego...

II SA/Wr 632/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-11-18

. Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi organ wskazał, że strona nie wykazała interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały., W wykonaniu zarządzenia z dnia 8 września 2022 r...
. skarżący zostali wezwani do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni poprzez: wykazanie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia w imieniu własnym...

II SA/Wr 190/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-08-22

środowiska takich jak poziom wibracji, hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Skarżący podnieśli, że zaskarżona uchwała narusza ich interes prawny wynikający z art. 144 k.c...
- o oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej. Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi organ wskazał, że skarżący nie wykazali interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały. Zdaniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100