Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 334/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-08-19

uchwały w całości., Uzasadniając interes prawny we wniesieniu skargi na uchwałę skarżąca podniosła, że Rada Miasta Opola uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania...
miejscowego niewątpliwie ma interes prawny w jego skarżeniu. W szczególności, iż działki sąsiednie zostały również w tym planie ujęte. Ich przeznaczenie zostało...

II SA/Lu 404/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-15

napowietrzania miasta., Ponadto w ocenie skarżącej kwestionowana uchwała narusza interes prawny każdego skarżącego mieszkańca L.: (1) który jako członek wspólnoty...
. wniosła o jej oddalenie., W uzasadnieniu organ podniósł w pierwszej kolejności, że zaskarżona uchwała nie narusza interesu prawnego skarżącej., Okoliczność, że zapisy...

II SA/Wr 469/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-04-22

interesu prawnego poprzez ograniczenie swobodnego korzystania z prawa własności nieruchomości na zasadzie art. 140 ustawy-Kodeks cywilny (dalej jako: k.c.') oraz art. 144...
miejscowego, co z kolei stanowi naruszenie przysługującego skarżącemu interesu prawnego poprzez ograniczenie swobodnego korzystania z prawa własności nieruchomości...

II SA/Gl 1089/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-07

ust. 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i podniósł, że strona winna wykazać interes prawny w domaganiu się udostępnienia wnioskowanych dokumentów. W ocenie organu...
strona takiego interesu prawnego nie wykazała, a jedynie występowanie interesu faktycznego. Odwoływanie się do treści art. 23 Kodeksu cywilnego nie jest zdaniem wskazanego...

II GSK 3381/17 - Wyrok NSA z 2021-11-18

wniósł o oddalenie wniosku. Podniósł, że wnioskodawcy nie posiadają interesu prawnego w złożeniu wniosku o unieważnienie spornego patentu. Ponadto wskazał, że postawione...
uznając, że wnioskodawcy nie posiadają interesu prawnego w domaganiu się unieważnienia patentu na sporny wynalazek., Następnie wnioskodawcy złożyli wniosek o ponowne...

II OSK 557/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-16

uznały, że takie przeznaczenie nieruchomości narusza ich uprawnienia i interes prawny, jako właścicielek nieruchomości sąsiadujących z terenami, dla których w studium...
symbolem MP. Na tej podstawie, w ocenie skarżących, przysługuje im interes prawny wynikający z art. 140 k.c. i art. 144 k.c., gdyż uchwalone studium tak ukształtowało...

I SA/Gd 753/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-10-05

z 2020 r., poz. 1325 ze zm., zwanej dalej' 'O.p.'), jest brak interesu prawnego ubiegającego się o wydanie zaświadczenia., W zażaleniu na to postanowienie M. P. wniósł...
się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny...

VIII SA/Wa 601/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-18

z [...].01.2019 r. PINB zwrócił się do Skarżącego o wskazanie i udokumentowanie swego interesu prawnego w przedmiotowej sprawie. Skarżący wskazał, że swój interes wywodzi...
się w odległościach od około [...] m do około [...] m, od obiektów opisanych w niniejszym postanowieniu nie posiada on interesu prawnego i nie może być uznany za stronę postępowania...

II OSK 1026/21 - Postanowienie NSA z 2021-06-15

nr [...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...], [...],[...], [...], [...], [...],[...],[...],[...] i [...], oznaczonymi w studium symbolem MP. W związku z tym wywodziły, że, przysługuje im interes prawny wynikający z art. 140 k.c. i art. 144 k.c., gdyż uchwalone zmiany...
należy, że już na etapie uchwalania studium naruszono interes prawny właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Zdaniem skarżących, twierdzenie przeciwne...

II SA/Łd 383/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-01-27

prawnym lub uprawnieniem, ale także naruszeniem tego interesu lub uprawnienia. Organ wskazał również, cytując orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2003 r...
, że w konkretnym wypadku istnieje związek pomiędzy jego własną prawnie gwarantowaną sytuacją a zaskarżoną uchwałą która to narusza jego interes prawny., Podniesiono...
1   Następne >   +2   +5   +10   100