Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 2083/82 - Wyrok NSA z 1983-02-25

administracyjnej. Jest to bowiem negatywne rozstrzygnięcie w sprawie administracyjnej, o której załatwienie zwróciła się storna mająca w tym interes prawny. Taka forma załatwienia...
Eugeniusza M. oświadczenia o uznaniu dziecka nie potraktowano jego wniosku o wpis w aktach stanu cywilnego jako żądania pochodzącego od osoby mającej w tym interes prawny...

I SA 1714/82 - Wyrok NSA z 1983-05-24

administracji do budynków zakładowych' i to z pominięciem interesu prawnego przedsiębiorstwa. Oznacza to naruszenie zasady samodzielności i samorządności Przedsiębiorstwa...
w postępowaniu administracyjnym, określone w art. 28 i 29 Kpa, jednoznacznie wskazuje, że Przedsiębiorstwo to jest stroną, ponieważ postępowanie dotyczyło jego interesu prawnego...

SA/Wr 163/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-04-29

to nie miało istotnego wpływu na wynik sprawy. , Interesu prawnego Wojciecha M. jako strony w niniejszej sprawie /art. 28 Kpa/ dotyczy w istocie ta część zaskarżonej decyzji...
oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta J. G. w której odmówiono mu sprzedania spornej nieruchomości. Interes skarżącego jednak nie może być skutecznie chroniony...

SA/Gd 822/83 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1983-12-21

elementami składającymi się na pojęcie sprawy administracyjnej. Strona bowiem ma interes prawny w rozumieniu art. 28 Kpa, uzasadniony przepisem prawa materialnego, i zgłosiła...
społeczne w obecnych warunkach gospodarczych państwa. Tak rozszerzona reglamentacja nie pozostaje bez wpływu również na sferę prawną obywateli, szczególnie w zakresie...

I SA 794/83 - Wyrok NSA z 1983-10-21

, czy nastąpiło wstąpienie w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kc, czy nie. Również inne osoby, mające w tym interes prawny, mogą wystąpić z powództwem do sądu...
narusza - czytamy w uzasadnieniu decyzji - inne przepisy prawne, w szczególności zaś art. 77 par. 1 i art. 107 Kpa, jako że organ administracji państwowej nie przeprowadził...

I SA 1796/82 - Wyrok NSA z 1983-03-30

wykazu obowiązujących aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym i Dzienniku Budownictwa oraz nieogłoszonych /Dz.Urz. MAGTiOŚ nr 1 poz. 1/ nie obejmuje aktów...
/. , Z pisma Głównego Architekta Wojewódzkiego do Biura Organizacyjno-Prawnego i Kadr Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 września 1982 r. /bez numeru/ w sprawie tej skargi wynika...

II SA 12/83 - Wyrok NSA z 1983-04-19

mieszczące się w granicach ryzyka związanego z tą konstrukcją prawną i nie stwarzające podstawy do wzruszenia decyzji o przyznaniu ryczałtu i ustaleniu jego wysokości...
podatkowego I instancji w sprawie przyznania Teresie M. ryczałtu umownego. Jako podstawę prawną decyzji powołano art. 161 Kpa z uzasadnieniem, że Skarb Państwa narażony...

I SA 367/83 - Wyrok NSA z 1983-08-10

interesy stron, gdy organy prowadzące postępowanie - bez wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy - uwzględniają tylko jeden z wchodzących w grę interesów...
, nie ustosunkowując się do zgłaszanych twierdzeń i wniosków stron reprezentujących inne interesy. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Lucyny i Bogumiła małżonków S...

II SA 1003/83 - Wyrok NSA z 1983-09-27

wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne - Dz.U. nr 19 poz. 146/ należy odróżniać od udzielania pełnomocnictwa do wykonywania rzemiosła, to znaczy prowadzenia...
której odmówił wyrażenia zgody na pełnienie przez skarżącego funkcji pełnomocnika w przedsiębiorstwie 'D. C.'. Jako podstawę prawną decyzji powołał art. 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982...

III AZP 8/83 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1983-12-31

pytanie prawne Prokuratora Generalnego PRL:, Czy decyzja organu administracji państwowej uchylająca albo zmieniająca ostateczną decyzję tego organu lub organu niższego...
pytaniu prawnym chodzi o odpowiedź, jaki charakter ma decyzja organu administracji państwowej uchylająca lub zmieniająca ostateczną decyzję tego organu lub organu niższego...
1   Następne >   +2   4