Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 1036/87 - Wyrok NSA z 1988-02-25

na cmentarz, jednakże nieruchomości te nie graniczą ze sobą i są na tyle odległe, że o interesie prawnym Witolda S. nie może być mowy. Skoro jednak - wbrew art. 28 i art. 127...
/, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo które żądają czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Niewątpliwe jest, że stroną...

SA/Wr 1242/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1988-04-08

, może nastąpić tylko w sytuacjach określonych ustawą. Taką możliwość wymeldowania na wniosek osoby trzeciej, mającej w tym interes prawny /strony/, albo z urzędu przewiduje...
o rozwodzie, sąd przyznał mu jeden pokój do używania, lecz mimo sięgania po środki prawne Adam J. nie potrafił dotąd wymusić wykonania tego wyroku. Wszystkie instytucje...

IV SA 185/88 - Wyrok NSA z 1988-05-09

. Tak więc w sprawie o przekazanie abonamentu telefonicznego na zasadzie par. 12 ust. 1 pkt 2 ordynacji telekomunikacyjnej skarżącemu, jako osobie mającej interes prawny...
. Wszelkie okoliczności faktyczne i skutki prawne można łączyć z tym nowym abonamentem od chwili jego przyznania, to jest od dnia 3 kwietnia 1985 r. Przekazanie stacji...

I SA 631/87 - Wyrok NSA z 1988-02-17

I instancji, to jest ustalenia stałej opłaty rocznej i wysokości pierwszej opłaty z tytułu zarząd, ponieważ sprawy te wykraczały poza sferę interesu prawnego skarżącej...
., ponieważ Gminna Spółdzielnia w Ł. nie miała tytułu prawnego do władania nieruchomością i dopiero w dniu 21 lutego 1986 r. Spółdzielnia ta wystąpiła o formalne przekazanie...

IV SA 855/88 - Wyrok NSA z 1988-11-17

na 'protesty mieszkańców' nie ma znaczenia prawnego dla sprawy. W imieniu i interesie mieszkańców wypowiedział się Komitet Osiedlowy w postępowaniu o ustalenie lokalizacji...
mogą być tylko konkretne osoby mające prawny interes w rozstrzyganej sprawie. Z tego powodu uwagi zgłaszane w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym realizacji inwestycji przy ul. Ś...

III AZP 14/88 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1988-12-31

i interesów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie dotyczy publikacji zagranicznych sprowadzanych i gromadzonych przez biblioteki objęte wykazem ustalonym na podstawie art. 16...
na następujące pytanie prawne:, Czy przewidziany w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne /t.j. Dz.U. 1984 nr 57 poz. 290/ zakaz przywozu publikacji...

IV SA 540/88 - Wyrok NSA z 1988-11-25

jej słusznego interesu, we wznowionym postępowaniu organ nie może zastosować art. 146 par. 2 Kpa., 3. W postępowaniu dotyczącym rozstrzygnięć, które mogłyby wpłynąć na treść...
zaskarżonej decyzji, wskazując, że rozstrzygnięcie to ma wpływ na jej interesy i prawa., Decyzją z dnia 10 kwietnia 1984 r., wydaną z upoważnienia Wojewody W-kiego, Główny...

K 1/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

treści konstytucyjnego prawa do ubezpieczenia społecznego ustawodawca nie może ingerować w te prawa w sposób arbitralny, istotnie pogarszający sytuację prawną obywatela...
(...). Zasada niedziałania prawa wstecz wymaga, ażeby zmiany przepisów kształtujących sytuację prawną rencisty wchodziły w życie z reguły po upływie okresów...

IV SA 705/87 - Wyrok NSA z 1988-01-08

na tym, że załatwienie sprawy powinno nastąpić w formie pisemnej /art. 14 par. 1 Kpa/. Dopuszczając wyjątkowo ustne załatwienie sprawy, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny...
decyzji. , W interesie zatem strony leży uzyskanie pisemnej decyzji, ściśle określającej jej obowiązki; dla organu zaś decyzja stanowi podstawę do przeprowadzenia...

IV SA 753/87 - Wyrok NSA z 1988-01-08

, obejmuje on sumę 'interesów' tych wszystkich osób fizycznych i prawnych, które będą w przyszłości czerpać profit z zadania, mającego być realizowanym na wywłaszczonej...
rozpoczęcia robót w pierwszych dniach kwietnia 1987 r.;, - udzielenie zezwolenia w aktualnej sytuacji mieszkaniowej jest uzasadnione interesem społecznym, gdyż umożliwi...
1   Następne >   3