Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 2013/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-17

ust. 3 p.w.p., Uzasadniając swój interes prawny w żądaniu unieważnienia spornego prawa wnioskodawca wskazywał, że materialnoprawną podstawą interesu prawnego strony...
wcześniejszego spornego prawa ochronnego. Powyższe okoliczności, zdaniem wnioskodawcy, świadczą o jego interesie prawnym w żądaniu unieważnienia spornego prawa, pomimo...

VI SA/Wa 2012/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-17

w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p., Uzasadniając swój interes prawny w żądaniu unieważnienia spornego prawa wnioskodawca wskazywał, że materialnoprawną podstawą interesu...
z uwagi na istnienie wcześniejszego spornego prawa ochronnego. Powyższe okoliczności, zdaniem wnioskodawcy, świadczą o jego interesie prawnym w żądaniu unieważnienia...

IV SA/Wa 1072/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-23

z ewidencji ludności zbioru PESEL wykazania, interesu prawnego wnioskodawcy w uzyskaniu wnioskowanych danych adresowych oraz podanie bliższych danych poszukiwanej osoby...
., W odpowiedzi na powyższe pismo zainteresowany złożył wniosek na stosownym formularzu zaś odnosząc się do konieczności udokumentowania swojego interesu prawnego w sprawie...

IV SA/Wa 1070/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-23

i Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności zbioru PESEL wykazania, interesu prawnego...
udokumentowania swojego interesu prawnego w sprawie wnioskodawca podał, że jego interes prawny wynika z dokumentów załączonych do wniosku z dnia 10 listopada 2011r...

VI SA/Wa 2690/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-10

oraz niespełnienie przepisów § 6 i § 7 ust. 1 Zarządzenia Prezesa UPRP z dnia 23 maja 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych., Wnioskodawca swój interes prawny...
. oraz przyznał wnioskodawcy firmie E. S.A. z G. kwotę 2000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania., W uzasadnieniu decyzji interes prawny wnioskodawcy w domaganiu...

VI SA/Wa 2274/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-19

zezwalająca na zajęcie pasa drogowego W. Sp. z o.o. Sp. k. dotyczy ich istotnych interesów prawnych, jako że są najemcami pawilonów i aktualnymi ich posiadaczami;, - art...
w postępowaniu o wydanie zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności tych ruchomości., Odwołujący wnosili także o przeprowadzenie dowodów z nośnika CD...

II SA/Go 523/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-19

[...] lutego 2013 r. P.M. wezwał Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie powołanej na wstępie uchwały jako niezgodnej z prawem i naruszającej interes prawny...
gminy i prywatnego interesu radnego, powiązanego z zatrudniającą go spółką węzłem prawnym stosunku pracy, co czyni niedopuszczalnym czynny udział radnego w pracach...

VI SA/Wa 2277/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-19

na zajęcie pasa drogowego W.Sp. z o.o. Sp. k. dotyczy ich istotnych interesów prawnych, jako że są najemcami pawilonów i aktualnymi ich posiadaczami;, - art. 61 § 4 K.p.a....
zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności tej ruchomości., Odwołujący wnosili także o przeprowadzenie dowodów z nośnika CD rejestrującego...

IV SA/Wr 737/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-18

meldunkowych są udostępniane: osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny (pkt 1), a także innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią...
żądanego adresu uzasadniając odmowę niewykazaniem przez wnioskodawcę posiadania interesu prawnego., Od powyższej decyzji wnioskodawca złożył odwołanie podnosząc...

VI SA/Wa 2035/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-31

., Minister wezwał skarżącą do sprecyzowania wniosku poprzez wskazanie czy wnosi ona o wszczęcie postępowania ze względu na posiadany interes prawny...
na posiadany interes prawny, wynikający - w jej ocenie, z art. 84 ust. 10a p.g.g. z 1994 r., który to przepis uważa za podstawę swoich roszczeń. Wyjaśniła przy tym, że ów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100