Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III ARN 1/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-03-12

Posiadacz gruntu oddanego w użytkowanie likwidowanego związku spółdzielczego ma interes prawny w sprawie o unieważnienie decyzji, na mocy której oddano w użytkowanie...
, ani Spółdzielnia Osób Prawnych - Składnica Importowa Artykułów Przemysłowych nie miały interesu prawnego do występowania w sprawie i statusu strony w rozumieniu art. 28 Kpa., Interes...

SA/Wr 1325/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-02-18

pod kątem przestrzegania przepisów sanitarnych, higienicznych i ochrony zdrowia. Zakład Ubezpieczeń powołuje się na interes prawny, który dotyczy roszczeń cywilnoprawnych...
wynikających z umowy ubezpieczenia, dochodzonych w drodze sądowej, a zatem jest to zupełnie inna płaszczyzna materialna i procesowa. Interes prawny, na który powołuje...

I SA 1719/92 - Wyrok NSA z 1993-04-15

1. Interes prawny jest kategorią normatywną, mającą swe źródło w przepisach regulujących sposób załatwienia sprawy i stanowiących podstawę prawną jej rozstrzygnięcia...
do jednostki gospodarczej, w której środek ten się znajduje w celu jego sprzedaży, nie dotyczy w tym postępowaniu administracyjnym interesu prawnego producenta tego środka...

II SA 2017/92 - Wyrok NSA z 1993-11-19

Organy samorządu aptekarskiego, stosownie do art. 1 i art. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich /Dz.U. nr 41 poz. 179/ mają interes prawny...
skargi. Jest on niezasadny gdyż stosownie do art. 28 Kpa stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu...

II SA 1783/92 - Wyrok NSA z 1993-11-30

Do uzyskania przymiotu strony /art. 28 Kpa/ nie wystarczy wykazanie jakiegokolwiek interesu, lecz musi to być interes prawny, a więc oparty o prawo, przy czym...
to, że interes będący treścią żądania ma charakter prawny czy tylko faktyczny decyduje treść obowiązujących przepisów prawa materialnego., Przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r...

SA/Lu 524/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-02-11

jednak nie podziela, gdyż naruszenie indywidualnego interesu prawnego bądź uprawnienia nie daje podstaw do uchylenia mocy obowiązującej aktu o charakterze generalnym jakim...

V SA 1497/92 - Wyrok NSA z 1993-06-21

administracyjnego Jak wynika z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes...
Administracyjnego /art. 197 pkt 1 Kpa/., To, czy postępowanie dotyczy czyjegoś interesu prawnego lub obowiązku /art. 28 Kpa/, zależy od okoliczności o charakterze...

I SA 1497/92 - Wyrok NSA z 1993-04-29

Zarządca nieruchomości ma interes prawny w tym, aby w postępowaniu komunalizacyjnym, prowadzonym w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy...
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. nr 32 poz. 191 ze zm./, i dotyczyło interesu prawnego Centrali Produktów Naftowych - Dyrekcji Okręgowej...

SA/Gd 262/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-07-01

to bowiem dotyczy interesu prawnego właściciela lokalu /art. 28 Kpa /, a nie interesu prawnego jego domownika., Konieczność ograniczenia kręgu osób trzecich najlepiej ilustruje...
., on zaś mieszka w tym lokalu z dzieckiem i konkubiną na zasadzie domownika., Interesy osób trzecich w stosunku do inwestora chronią przepisy art. 5 ust. 1 pkt 6, art. 5 ust. 2...

SA/Po 2583-2584/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-07-20

. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym, wezwała Radę Gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego Kopalni, polegającego na ustanowieniu uchwałami z dnia 20...
wezwaniu do usunięcia naruszenia interesu prawnego Kopalni., Odpowiadając na skargę i wnosząc o jej oddalenie Rada Gminy w W. stwierdziła, że zaskarżone uchwały zgodne...
1   Następne >   +2   +5   10