Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 789/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

naruszeń znaku towarowego Sophia R-[...] oraz do wycofania z rynku polskiego win opatrzonych zastrzeżonym znakiem towarowym. Wnioskodawca wywodził swój interes prawny...
interes prawny do występowania z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wnioskodawczyni wywodziła z faktu bycia uprawnioną na terytorium Bułgarii do identycznego znaku towarowego...

II SA/Wr 531/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-18

strony przeciwnej, skarżący nie wykazał zaistniałego w dacie wnoszenia skargi naruszenia zaskarżoną uchwałą indywidualnego interesu prawnego lub uprawnienia. Stawiając...
., Podnosząc, że zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy...

IV SA/Wa 761/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

postępowania z odwołania M. organ wskazał, że pismem z 18 stycznia 2012 roku wezwano M. do wykazania się interesem prawnym w prowadzonym postępowaniu a jego stanowisko...
nie zawierając szczególnej regulacji, co oznacza konieczność odwołania się do ogólnych norm postępowania administracyjnego! (art. 28 K.p.a.). Ustalenie interesu prawnego...

II SA/Wr 355/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-10

są w odległości 4 m od granicy działki z drogą, przez co uniemożliwiają jej poszerzenie., Strona wskazała również, że zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny...
strona przeciwna wniosła o jej oddalenie, gdyż skarżąca nie wykazała, aby zaskarżona uchwała naruszała jej interes prawny. Wniesienie skargi w trybie 101 ust. 1 ustawy...

II SA/Kr 1339/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-21

nie jest wystarczającym powodem uznania, że Studium to naruszyło interes prawny takiej osoby. Studium, w przeciwieństwie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
zakwalifikowało wszystkie ww. działki skarżącej do obszaru OS1. Sąd nie dostrzegł naruszenia postanowieniami Studium interesu prawnego skarżącej. Studium to ani nie wprowadziło zakazu...

II OSK 1108/12 - Wyrok NSA z 2012-07-12

ich interesu prawnego. W konsekwencji skargę należy uznać za podlegającą oddaleniu bez konieczności merytorycznego badania podniesionych w niej twierdzeń. Jednakże...
nie zdefiniowała swojego interesu prawnego, który podlega ochronie, ani nie wskazała, w jaki sposób miał on zostać naruszony przedmiotowym studium., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II OSK 601/12 - Wyrok NSA z 2012-05-23

. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy każdy, czyj interes prawny lub uprawnienia zostały...
administracyjnego., Legitymacja skargowa została oparta na subiektywnym przekonaniu danej osoby, iż został naruszony jej interes prawny lub uprawnienie, co oznacza...

II SA/Wa 1117/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-08

, że zasadą jest brak możliwości dochodzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego jej interesu prawnego (brak legitymacji procesowej) w postępowaniu administracyjnym...
, nie czyniąc przy tym żadnych rozważań na temat interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, co w konsekwencji doprowadziło do bezpodstawnej odmowy wszczęcia postępowania...

II OSK 437/12 - Wyrok NSA z 2012-05-23

jej interes prawny, gdyż wskutek jej uchwalenia i zmiany przeznaczenia części działek przyległych do stanowiących własność Spółki zakładów produkcyjnych z gospodarczego...
przedmiotowej uchwały w myśl art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż uchwała ta nie narusza jej interesu prawnego ani uprawnienia. Skarżąca Spółka nie składała...

II OSK 1847/12 - Wyrok NSA z 2012-10-23

planem. Skarżący odwołując się do orzecznictwa sądowego wywodził, że interes prawny osoby wnoszącej skargę powszechną do sądu administracyjnego może wynikać zarówno...
, co w konsekwencji oznacza, że legitymuje się on interesem prawnym, o jakim mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym., Skarżący argumentował, że istnieje sprzeczność pomiędzy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100