Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 2176/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-13

zastrzeżeniami patentowymi nr [...] nie nadawał się do stosowania, gdyż stanowiący jego przedmiot sposób nie mógł być używany w sensie technicznym. Uzasadniając swój interes prawny...
swój wniosek, uznając posiadanie interesu prawnego we wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz dodatkowo wyjaśnił, że lek o nazwie T., o którym mowa w Świadectwie...

OSK 694/04 - Wyrok NSA z 2005-03-08

., Rozważając, kto może mieć interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa w sprawie robót prowadzonych w sąsiednim segmencie budowlanym, prowadzących do zmiany sposobu użytkowania...
obiektu, Sąd uznał, że interes prawny ma niewątpliwie nie tylko właściciel nieruchomości sąsiedniej, ale także jej użytkownik wywodzący swój tytuł z cywilnoprawnej umowy...

OSK 682/04 - Wyrok NSA z 2005-03-08

z przeznaczeniem budynku trwa nadal., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę za zasadną stwierdzając w pierwszym rzędzie, iż E. K. ma interes prawny...
budynku, ma interes prawny, ale także użytkownik wywodzący swój tytuł z cywilnoprawnej umowy użytkowania oraz ograniczonych praw rzeczowych do gruntu, wynikających...

VI SA/Wa 124/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-07

mieć wpływ na działalność spółki M., musi skutkować tym, iż w toczącym się postępowaniu spółka ta ma interes prawny. Zdaniem strony skarżącej interes prawny spółki M. Sp...
. z o.o. opiera się na pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wody z ujęcia w [...], udzielonym przez Starostę [...]. Tym samym - zdaniem wnioskodawcy - jego interes prawny...

VI SA/Wa 1420/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-05

, który nie jest tożsamy z interesem prawnym. Powołując się na przepis art. 61 § l Kpa Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wskazał, że postępowanie...
administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu a zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda...

II GSK 135/05 - Wyrok NSA z 2005-10-12

w postępowaniu toczącym się przez Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, ponieważ jej interes prawny nie podlega konkretyzacji w tym postępowaniu administracyjnym., W kolejnym...
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonym obecnie od decyzji z dnia [...] grudnia 2003 r., wnioskodawca podniósł, że jego interes prawny wynika wprost z art. 51 ust. 1...

OPS 1/04 - Uchwała NSA z 2005-04-11

dotyczących interesu prawnego (przymiotu strony) podmiotu wnoszącego skargę?' podjął następującą uchwałę: Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę kasacyjną może z urzędu...
lipca 2004r. zwrócił się do pełnomocnika wnoszącej skargę kasacyjną o wskazanie, w czym upatruje interes prawny swojej mandantki w występowaniu w sprawie jako strona...

VI SA/Wa 970/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-04

, iż może być stroną postępowania ze względu na własny interes prawny, który wywodzi z prawa własności do nieruchomości gruntowych objętych terenem górniczym oraz z tego, że grunty...
, iż przedstawione argumenty przez skarżącą nie uzasadniają jej interesu prawnego. Kopalnia prowadzi działalność eksploatacyjną pod ziemią natomiast ewentualne ponoszenie...

VI SA/Wa 306/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-05

jest tylko ten podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Tak rozumiane...
normy prawnej, która może stanowić podstawę do sformułowania interesu lub obowiązku obywateli. Mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym znaczy to samo, co ustalić...

II SA/Bd 713/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-03-14

podstawową. Zdaniem strony przedsiębiorstwo wniosło zarzuty do planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ plan narusza interes prawny przedsiębiorstwa i uprawnienia. Zmiana...
interesu prawnego i uprawnień PPHU 'A.' Sp. z o.o. w T. Wskazano, że strona skarżąca wynajmuje od P. halę samochodową, położoną przy ul. K. Hala ta znajduje się w obrębie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100