Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 2160/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-14

spółka uznała, iż w przedmiotowym postępowaniu doszło do naruszenia jej interesu prawnego., Decyzją z dnia [...] lipca 2002 r., Nr [...], Prezes URTiP - działając...
. decyzji Prezesa URT. W uzasadnieniu organ podniósł, iż skarżąca spółka [...] Sp. z o.o. nie wykazała w przedmiotowej sprawie interesu prawnego, o którym mowa w art. 28...

II SA/Lu 1330/02 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-02-26

interesu prawnego w rozumieniu art. 28 kpa. Nie przedstawiły one także żadnych dowodów na to, iż inwestycja można oddziaływać na ich nieruchomości, co w związku z raportem...
przestrzennego oraz skutki w zakresie ochrony przyrody i szpecenia. Interes prawny uzasadniają tym, że działka M.G. znajduje się w odległości 3-4 m. od granicy budowanej...

III SA 1617/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-27

Osoba, którą w decyzji podatkowej wskazano jako stronę, ale nią de facto nie była, ma prawo wnieść, w ramach interesu prawnego, o którym mowa w art. 50 par. 1 ustawy...
- GAP 1988 nr 19 str. 41/ - nie może być odrzucona przez sąd administracyjny, jako niedopuszczalna. Interes prawny we wniesieniu skargi do sądu, jak podkreśla...

II SA 1211/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-10

z rejestracji znaku nr [...] wniósł o oddalenie wniosku jako bezzasadnego. Jednocześnie zakwestionował posiadanie przez wnioskodawcę interesu prawnego w żądaniu unieważnienia...
prawa z rejestracji. Podniósł, iż wnioskodawca jako swój interes prawny wskazał fakt produkowania wódki, a nie konkretny przepis prawa materialnego, który jest konieczny...

II SA 1210/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-10

. Jednocześnie zakwestionował posiadanie przez wnioskodawcę interesu prawnego w żądaniu unieważnienia prawa z rejestracji. Podniósł, iż wnioskodawca jako swój interes prawny...
wskazał fakt produkowania wódki, a nie konkretny przepis prawa materialnego, który jest konieczny do wykazania interesu prawnego, w odróżnieniu od interesu faktycznego...

II SA/Lu 1391/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-09

, że nie jest uprawniony do rozpatrzenia odwołania, ponieważ skarżący nie wykazał interesu prawnego w rozumieniu przepisu art.28 k.p.a., a co za tym idzie nie przysługuje...
lipca 1994 r. - prawo budowlane. Skarżący nie zgadza się przede wszystkim ze stwierdzeniem przez organ drugiej instancji, że nie został naruszony jego interes prawny...

I SA/Wa 243/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-08

, że uchwały te naruszają ich interes prawny, są sprzeczne z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o finansach publicznych. Użyczenie majątku objętego zaskarżonymi...
potrzeby mieszkańców gminy w tym i potrzeby skarżących., Powyższe skargi zostały wniesione po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszeń interesu prawnego...

I SA/Lu 553/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-14

i wkroczenie w sferę kompetencji wójta gminy., Uzasadniając swój interes prawny w niniejszej sprawie skarżąca wskazała, że gmina, jako organ administracji publicznej...
, ma szczególny interes prawny w zachowaniu swojego wpływu na kształtowanie i realizację budżetu, w oparciu o który są realizowane jej statutowe działania i możliwości...

I SA/Lu 554/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-14

i wkroczenie w sferę kompetencji wójta gminy., Uzasadniając swój interes prawny w niniejszej sprawie skarżąca wskazała, że gmina, jako organ administracji publicznej...
, ma szczególny interes prawny w zachowaniu swojego wpływu na kształtowanie i realizację budżetu, w oparciu o który są realizowane jej statutowe działania i możliwości...

OSK 279/04 - Wyrok NSA z 2004-05-25

. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm./ a tym samym pozbawiło skarżących możliwości obrony ich interesu prawnego. Poza tym zaskarżona uchwała...
nie zawiera uzasadnienia faktycznego i prawnego. Wady tej nie usuwają, przedstawione w odpowiedzi na skargę wywody o braku interesu prawnego po stronie skarżących. Wszystkie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100