Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Łd 2359/96 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1999-11-25

do wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego., Wywodzenie interesu prawnego do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję ostateczną organu odwoławczego...
stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Pojęcie...

I SA 2042/98 - Wyrok NSA z 1999-12-29

z prawa materialnego, a więc interes prawny danego stowarzyszenia nie koliduje, nie nakłada się ani w żaden inny sposób nie odnosi się do uprawnienia, a więc interesu prawnego...
., Powyższe postępowanie nie dotyczyło interesu prawnego Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Nie można bowiem mówić o wpływie bezpośrednim, a jedynie pośrednim...

III RN 5/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-05-27

. (...) utrzymała w mocy powyższą decyzję, zaskarżoną odwołaniem uprawnionego z rejestracji. Komisja uznała, że po stronie wnioskodawcy - Chłodni w C. - istnieje interes prawny...
do występowania z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego, bowiem interesem prawnym jest działanie na własną korzyść, jeżeli wywiera...

OPS 16/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-07-05

stanowisko Konserwatora Zabytków. Prowadzone w sprawie postępowanie administracyjne dotyczyło interesu prawnego skarżącego, właściwy organ miał obowiązek rozpoznać...
publicznej pierwszej instancji, a więc osobie, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy odwołanie, lub gdy żąda ona od organu czynności ze względu na swój interes prawny...

SA/Rz 654/99 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1999-10-27

/poza prokuratorem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz organizacji społecznej w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...
/ jest każdy, kto ma w tym interes prawny., Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego wypracowało stanowisko, że osoba mająca interes prawny...

II SA/Ka 2458/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-07-01

Do wniesienia skargi na uchwałę rady gminy o wyborze przewodniczącego rady, nie legitymuje powołanie się na naruszenie interesu prawnego, polegającego na zagrożeniu...
, a więc jest aktualnym członkiem zarządu do czasu wyboru nowego zarządu i nie może pełnić funkcji przewodniczącego Rady Gminy'. Wykazując swój interes prawny wżywający wskazał...

IV SA 2473/98 - Wyrok NSA z 1999-09-06

Właścicieli Garaży nie wykazało interesu prawnego. Nie posiada bowiem prawa do nieruchomości, które przysługuje jedynie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej...
zważył, co następuje :, Skarga nie jest zasadna., Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda...

IV SA 30-31/99 - Wyrok NSA z 1999-07-08

Osoba nie dopuszczona do udziału w postępowaniu, a przekonana o tym, że ma interes prawny w sprawie, wynikający z przepisów prawa materialnego, w razie wydania...
Miejski, do którego z wnioskiem zwróciła się skarżąca, pismem z dnia 10 sierpnia 1998 r. wezwał skarżącą do udokumentowania interesu prawnego, co skarżąca odebrała...

II SAB 154/98 - Wyrok NSA z 1999-04-07

tylko temu, kto wykaże w sprawie swój interes prawny wynikający z konkretnego przepisu prawa materialnego., Taki interes prawny nie wynika z art. 10 ust. 3, ani z art...
przez uprawniony podmiot. Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny /art. 33 ust. 2 cytowanej ustawy z dnia 11 maja 1995 r./., Z uwagi...

I SA 2225/98 - Wyrok NSA z 1999-12-21

art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
. Interes prawny to taki, który można wywieść z konkretnego przepisu prawa materialnego., Z materiału dowodowego sprawy wynika, że Jacek W. i Maria W. umową notarialną z 8...
1   Następne >   +2   +5   +10   27