Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 1066/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-04

interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, a nadto podkreślił, że znaki towarowe ION i ION WEST zostały zgłoszone z późniejszym pierwszeństwem niż znaki towarowe LION...
towarowego ingeruje w sferę przysługujących mu praw lub uniemożliwia mu tych praw wykonywanie. W ocenie wnioskodawcy posiada on zatem interes prawny w przedmiotowej sprawie...

II OSK 775/08 - Wyrok NSA z 2008-10-28

, że ich interes prawny w sprawie jest niewątpliwy i wynika z treści art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z faktem, iż nieruchomość...
o samorządzie gminnym, określając krąg podmiotów legitymowanych do zaskarżenia uchwały organu gminy wiąże to prawo z naruszeniem interesu prawnego lub uprawnienia. Można zatem...

VI SA/Wa 1529/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-04

OSKARY MODY R-178091 udzielonego na rzecz D. i W. W. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą M. s.c. w W.., Swój interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa...
kopię informacji skierowanej przez uprawnionych do prasy z dnia [...] października 2006 r. Nadto podniósł, że swój interes prawny w domaganiu się unieważnienia spornego...

I OSK 739/08 - Wyrok NSA z 2008-09-04

przez skarżącego naruszenia przedmiotową uchwałą interesu prawnego lub uprawnienia. Wskazał, że w przedmiotowej sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego skarżącego...
ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, zpo.1270 ze zm.), jakie prawo lub interes prawny naruszone zostały zaskarżonymi uchwałami...

II GSK 309/07 - Wyrok NSA z 2008-01-25

ochronnego na znak towarowy lub z powodu których prawo to może być uznane za wygasłe., 2. Dla wykazania interesu prawnego , o jakim mowa w art 169 ust 2 p.w.p., w żądaniu...
się w pismach z dnia [...] września 2005 r. do wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych, zarzucił brak interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, a nadto...

II OSK 728/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-05

zamierzonej zabudowy, a zatem mającej interes prawny dotyczący wyniku postępowania., K. C. - G. zarzuciła, iż zaskarżona decyzja została wydana z pominięciem skarżącej...
można rozpatrywać wyłącznie w aspekcie istnienia 'interesu prawnego', bowiem nie jest ona innym podmiotem, o którym mowa w art. 50 § 1 p.p.s.a. Sąd zaznaczył jednocześnie, że pojęcie...

II SA/Kr 564/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-17

zagospodarowania przestrzennego (w skrócie m.p.z.p.), przyjętym zaskarżaną uchwałą., Zdaniem skarżącego powyższa okoliczność uzasadnia jego interes prawny do wniesienia przedmiotowej...
woli podporządkować, prowadzi do naruszenia uprawnień właścicielskich, co wskazuje na naruszenie interesu prawnego.', W uzasadnieniu skargi wskazano, że miejscowy plan...

VI SA/Wa 686/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-20

, że jako właściciele nieruchomości położonej w pobliżu nieruchomości objętej zamierzoną koncesją posiadają interes prawny w sprawie., Postanowieniem z dnia [...] maja 2006 r. Marszałek...
interesu prawnego decydują przepisy prawa materialnego, zaś przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie dają podstawy do odrębnego orzekania, czy dana osoba...

II SA/Bd 573/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-03

interes prawny. Tereny na których zlokalizowane są powyższe obiekty przylega bezpośrednio do przyjętego m.p.z.p. Tereny te mają duży wpływ na środowisko. Dodali...
, gdyż nie wykazały istnienia naruszenia swojego interesu prawnego., Organ na poparcie zajętego stanowiska przywołał poglądy doktryny oraz szereg orzecznictwa sądów...

II SA/Kr 886/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-17

nieruchomości należących do skarżącego a to działki o nr. ew. ........przez co zdaniem skarżącego doszło do naruszenia jego interesu prawnego polegającego na ograniczeniu...
nie będącej aktem prawa miejscowego. W konsekwencji przyjąć trzeba, że interes prawny skarżącego jest naruszony już samym studium., Na marginesie skarżący zauważył, iż Wojewoda...
1   Następne >   +2   +5   +10   100