Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1361/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-28

powołując się na art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) jako naruszenie jej interesu prawnego wskazała drastyczne ograniczenie...
zmodernizowanie tej instalacji, a nawet korzystanie z niej. Skarżąca powołała się na własny, powstały obecnie interes prawny. Podniesiono, że ustalone przeznaczenie terenu...

VI SA/Wa 1153/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-04

., Uzasadniając interes prawny w domaganiu się unieważnienia patentu na sporny wynalazek wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej...
patent może być unieważniony w całości lub w części na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. Wnioskodawca wskazał, że ponieważ przepisy ustawy Prawo własności...

II GSK 234/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

, do broni strzeleckiej', udzielonego [...] maja 2012 r. na rzecz A. Spółki z o.o. z siedzibą w R., z pierwszeństwem od dnia [...] marca 2012 r. Swój interes prawny...
oraz, że wykorzystywanie spornego wzoru narusza prawa wnioskodawcy do patentu nr [...] na wynalazek pt.: 'Łoże broni automatycznej'., Uprawniony kwestionował interes prawny...

II SA/Wa 656/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

pełnomocnik Skarżących podniósł, że mając na uwadze konieczność wykazania - zgodnie z przepisami stanowiącymi jego podstawę - interesu prawnego, które to pojęcie nie zostało...
nieuczciwej konkurencji. Wobec tego, w jego ocenie, Skarżące posiadają interes prawny w dostępie do rejestru, bowiem obowiązujące przepisy prawa materialnego, tj. własności...

VII SA/Wa 1527/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

administracyjnego oraz na czym polega interes prawny. Podkreślił, że interes prawny w sprawie z zakresu pozwolenia na budowę ustala się w oparciu o przepis art. 28 ust. 2...
oddziałuje na jego nieruchomość nie jest wystarczające do uznania, że nieruchomość ta jest usytuowana w obszarze oddziaływania danego przedsięwzięcia. Interes prawny...

III SA/Wa 2612/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

zobowiązania podatkowego, określonego decyzją z [...] września 2015r. wydaną na rzecz V. sp. z o.o., nie miał własnego bezpośredniego interesu prawnego w sposobie...
O.p. wprost przewiduje, że stroną w postępowaniu podatkowym jest między innymi osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117c O.p., która z uwagi na swój interes prawny...

III SA/Wa 2613/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

, określonego decyzją z [...] grudnia 2015r. wydaną na rzecz V. sp. z o.o., nie miał własnego bezpośredniego interesu prawnego w sposobie rozstrzygnięcia sprawy...
przewiduje, że stroną w postępowaniu podatkowym jest między innymi osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117c O.p., która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu...

IV SA/Wa 1282/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

z nieuregulowanych zobowiązań z tytułu umów kredytowych i pożyczek. Istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danych z rejestru PESEL Wnioskodawca wywodził z konieczności uczynienia...
Wnioskodawcy udostępnienia danych w trybie weryfikacji danych adresowych oraz potwierdzających zgon. Decyzję uzasadnił niewykazaniem interesu prawnego w uzyskaniu dostępu...

IV SA/Wa 472/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-25

toczącego się przed Sądem Okręgowym w [...] postępowania w sprawie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych [...] Oddział w [...]., Celem udokumentowania interesu prawnego...
warunkującej możliwość udostępnienia danych, tj. brak wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji o osobie poszukiwanej. W szczególności organ stwierdził, że samo wskazanie...

I OSK 1914/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-29

z nich jest wniesienie skargi na akt z zakresu administracji publicznej. Z kolei zaistnienie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia osoby wnoszącej skargę, kwestionowanym aktem...
nr 506790). Kolejnym zagadnieniem w badanej sprawie jest ustalenie czy skarżący posiada interes prawny w żądaniu zbadania legalności uchwały przez sąd administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   100