Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

I SA 786/00 - Wyrok NSA z 2001-12-21

art. 28 Kpa stanowi, że stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
jakiegokolwiek interesu, lecz musi to być interes prawny, a więc oparty na prawie przy czym to czy interes będący treścią żądania ma charakter prawny, czy tylko faktyczny...

IV SA 1087/01 - Wyrok NSA z 2003-10-30

Fundacja 'Shalom' nie ma w tej sprawie interesu prawnego. Powoduje to, że jej skarga winna być oddalona, a w wyniku uwzględnienia pozostałych skarg winna być stwierdzona...
prawny. Sama troska o upamiętnianie miejsc martyrologii Narodu Żydowskiego nie może być uznana za źródło istnienia takiego interesu. Skuteczność prawna żądania...

I SA 874/97 - Wyrok NSA z 1998-01-20

/, który stanowi, że izby powinny służyć obronie ekonomicznych i zawodowych interesów samorządu, mają zatem interes prawny w rozstrzygnięciach postępowania koncesyjnego...
pkt 4 Kpa., Przesądzającym, kto może być stroną określonego postępowania, jest art. 28 Kpa i stosownie do niego niezbędne jest wykazanie interesu prawnego...

OSK 731/04 - Wyrok NSA z 2004-10-22

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych...
osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Wnosząc skargę Fundacja nie posiadała w sprawie własnego interesu prawnego w rozumieniu art. 28 Kpa...

II SA/Ke 305/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-07-12

z [...], w sprawie powołania do Rady Fundacji osób skierowanych przez inne podmioty. Skarżąca podniosła, że ma interes prawny, aby jej organy były wybierane zgodnie ze statutem...
. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu...

IV SA 1349/97 - Wyrok NSA z 1999-10-13

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny o charakterze materialnoprawnym. Musi być zatem oparty na normach prawa administracyjnego materialnego...
w art. 16 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o NSA., Fundacja Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w K. swój interes prawny wywodzi ze statutu fundacji oraz aktu notarialnego z 22...

VII SA/Wa 1413/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-15

przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;, 4) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli...
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 i 695 - dalej: 'k.p.a.') w związku z art. 11d ust. 2-3, 5 i 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym...

OSK 193/04 - Wyrok NSA z 2004-04-20

utrzymana w mocy decyzją tego organu z dnia 14 stycznia 1999 r., z uzasadnieniem, że Gmina nie jest stroną, ponieważ nie ma interesu prawnego w tej sprawie. Na skutek...
, ponieważ nie wykazała interesu prawnego. Decyzję z dnia 19 kwietnia 2001 r., po ponownym rozpoznaniu sprawy na wniosek Fundacji, Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast utrzymał...

III ARN 93/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-01-26

art. 16 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz interesu Rzeczypospolitej Polskiej., W rewizji wywodzi...
/Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./, że Przedsiębiorstwo Kompleksowej Automatyzacji 'M.' zaniżyło należny podatek dochodowy od osób prawnych za 1990 r. o kwotę 800.000.000 zł...

I OSK 176/05 - Wyrok NSA z 2005-11-29

'. W tym przypadku właściwy organ administracji publicznej dysponuje możliwością wyboru skutku prawnego., Organ administracji publicznej może wydać pozwolenie na przeprowadzenie...
zbiórki publicznej jedynie wówczas, gdy ustali, że cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz jeżeli ustali, że ze stanowiska interesu publicznego jest godny poparcia...
1   Następne >   +2   4