Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol

I SA/Sz 941/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-26

mu realizacji jego uprawnienia lub interesu prawnego, tj. nie wykazał naruszenia przez uchwałę interesu prawnego., Pismem z dnia 30 października 2014 r. organ wypowiedział...
się w zakresie naruszenia przez uchwałę interesu prawnego Skarżącego. W treści pisma organ wskazał, że Skarżący jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr [...] położonego...

II OSK 666/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

przez sąd administracyjny. Skarżąca nie wykazała stosownie do art. 91 ust. 1 i art. 90 u.s.w., że zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny. Wobec tego stosownie do art...
. Ustawodawca prawo do zaskarżenia uchwał sejmiku województwa przyznaje jedynie tym podmiotom, których interes prawny został naruszony zaskarżoną uchwałą. Zatem...

II OSK 40/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

)., Ponadto Sąd I instancji wskazał, że skarżąca interes prawny w kwestionowaniu przedmiotowej uchwały wywodzi z faktu, że jest właścicielką nieruchomości przy ul. [...] 16...
lub uprawnienie., Sąd I instancji obszernie przedstawił poglądy doktryny i orzecznictwa odnośnie naruszenia interesu prawnego jako warunku skuteczności skargi w trybie art...

II OSK 621/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

. 90 u.s.w., że zaskarżona uchwała narusza jego interes prawny. Wobec tego stosownie do art. 58 § 1 pkt 5a P.p.s.a. skarga podlegała odrzuceniu., Sąd wskazał...
jedynie tym podmiotom, których interes prawny został naruszony zaskarżoną uchwałą. Zatem, że aby skutecznie wnieść skargę na przedmiotową uchwałę, trzeba wykazać...

IV SA 2747/00 - Wyrok NSA z 2002-11-04

Gmina może być stroną postępowania administracyjnego ze względu na własny interes prawny nawet wtedy, gdy jej organ, np. wójt, burmistrz, prezydent, brat udział...
miasta K., gmina ta ma własny interes prawny w sprawie. Skarga powołuje się przy tym na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 1995 r., II SA 1625/94...

II OSK 1896/15 - Wyrok NSA z 2016-01-14

interes prawny, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015r. poz. 1392 ze zm.) uprawniający do zaskarżenia uchwały...
. W konsekwencji skarżąca Spółka stwierdziła, że uchwała z 24 czerwca 2014 r. naruszyła jej interes prawny, ograniczając możliwości prowadzenia działalności gospodarczej...

III OSK 1122/21 - Wyrok NSA z 2022-05-17

regionie instalacją, której możliwości nie może w pełni wykorzystać wobec braku uzyskania statusu RIPOK, a jedynie statusu instalacji zastępczej, to ma interes prawny...
wykazał naruszenie własnego interesu prawnego lub uprawnienia zaskarżoną uchwałą., Po drugie, błędną wykładnię art. 90 ustawy o samorządzie województwa oraz art. 35 ust...

II FSK 3033/13 - Wyrok NSA z 2016-02-11

znajdującej się na terenie Gminy K.. Stwierdził, że uchwała ta narusza jego interes prawny przez sprzeczność z normami powszechnie obowiązującymi, a ponadto narusza...
jego interes prawny wywodzony z art.32 Konstytucji w związku z art.6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gwarantującego każdemu przedsiębiorcy równe prawa...

II SA/Gd 549/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-15

. nie dotyczy interesu prawnego ani obowiązku odwołującego się Przedsiębiorstwa., Kolegium stwierdziło w konsekwencji, iż 'A' Sp. z o.o. w G. nie jest stroną niniejszego...
, która jest ponadto eksploatatorem ujęcia wody R. Zdaniem skarżącej niniejsza skarga reprezentuje interes prawny całej społeczności lokalnej zamieszkującej poszczególne gminy...

II SA/Kr 905/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-10

do działania w sprawie z uwagi na brak interesu prawnego. Zdaniem organu legitymacji skargowej nie można wywieść z zasad konstytucji RP, zaś zarzut naruszenia przepisu art. 19...
pomiędzy składanymi zarzutami a interesem prawnym., Organ podniósł zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 50 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...
1   Następne >   +2   +5   +10   93